Nieuwkomers in Limburg


Limburg telt veel nationaliteiten. Internationale werknemers werken volop in cruciale sectoren, zoals de industrie en de detailhandel. En mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vinden een veilig thuis in Limburg.

De Provincie Limburg staat voor ‘een inclusieve, open en participatieve samenleving.’ Waar mogelijk leveren wij een bijdrage om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Wij stimuleren gemeenten om huisvesting te organiseren die voldoet aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Internationale werknemers

Limburg heeft, net als de rest van het land, te maken met krapte op de arbeidsmarkt, die onder andere wordt veroorzaakt door een vergrijzende bevolking. Internationale werknemers worden in allerlei sectoren ingezet om de Limburgse economie te laten draaien. In Limburg vinden wij het belangrijk dat alle mensen werken en wonen onder goede omstandigheden, ook internationale werknemers.

Om dit te bereiken hebben Provincie Limburg, Ondernemend Limburg (LWV, LLTB en MKB-Limburg) en gemeenten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg zich verenigd in de Stuurgroep Internationale Werknemers. De Stuurgroep heeft de 'Visie internationale werknemers' opgesteld, in lijn met het (tweede) landelijke advies van het 'Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten'.

De Stuurgroep zet zich met name in voor kennisdeling over uitdagingen en best practices ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers. Zo heeft de Stuurgroep een kennisambassadeur ingezet om onder andere het belang van het maken van beleid hiertoe  onder de aandacht van gemeenten te brengen Uitdagingen rondom de huisvesting en integratie van internationale werknemers vragen veel van gemeenten. (Sub)regionale samenwerking is daarbij belangrijk, om waterbedeffecten te voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen.

Asielzoekers en statushouders

Elke dag worden overal ter wereld mensen gedwongen om huis en land te verlaten in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden. Omdat het in hun eigen land niet veilig is of omdat ze worden vervolgd wegens godsdienst of politieke overtuiging. De Limburgse Regietafel Vluchtelingen en Integratie zet zich in voor voldoende opvangplekken voor asielzoekers, Oekraïense ontheemden en (tijdelijke) huisvesting voor statushouders. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen hebben zij recht op een reguliere woning.

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar voor elke gemeente, hoeveel verblijfsgerechtigden zij aan een woning moet helpen. De Provincie houdt toezicht op de uitvoering daarvan.