Nieuwkomers in Limburg


Limburg telt veel nationaliteiten. Internationale werknemers werken volop in cruciale sectoren, zoals de industrie en de detailhandel. En mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vinden een veilig thuis in Limburg.

De Provincie Limburg staat voor ‘een inclusieve, open en participatieve samenleving.’ Waar mogelijk leveren wij een bijdrage om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Wij helpen gemeenten om huisvesting te organiseren die voldoet aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Internationale werknemers

De afgelopen jaren hebben we in Limburg gezien dat we internationale werknemers nodig hebben. Onze provincie heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt en onze bevolking vergrijst. Internationale werknemers kunnen dit gat opvullen en een stevige bijdrage leveren aan de Limburgse economie. We vinden het belangrijk dat we een regio zijn waar internationale werknemers graag komen om te werken en te wonen. Om dit te realiseren, moeten we voldoen aan bepaalde basisvoorwaarden op het gebied van wonen, werken en samenleven.

De Stuurgroep Internationale Werknemers is aan de slag met de aanpak van problemen en uitdagingen die spelen rondom internationale werknemers. Deze Stuurgroep bestaat uit Ondernemend Limburg (LWV, LLTB en MKB-Limburg), Regio Noord-, Midden- en Zuid-Limburg en Provincie Limburg.

Om inzicht te krijgen in het aantal internationale werknemers en in de huisvestingsbehoefte heeft Onderzoeksbureau Decisio in 2019, in opdracht van de Stuurgroep Internationale Werknemers, onderzoek gedaan naar internationale werknemers in Limburg

In december 2020 heeft de stuurgroep de ‘Visie Internationale Werknemers’ vastgesteld. Deze visie sluit aan op de landelijke adviezen van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. De stuurgroep werkt samen aan de acties die in de visie zijn benoemd. Zo heeft de Stuurgroep een externe kennisambassadeur ingezet om met name richting gemeenten de noodzaak van het maken van beleid ten behoeve van voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor internationale werknemers. Huisvesting voldoet vaak niet aan de gestelde basisregels, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Statushouders en Vluchtelingen

Elke dag nemen overal ter wereld mensen het besluit om hun huis te verlaten in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden. Vluchtelingen komen onder andere naar Nederland omdat het in hun eigen land niet veilig is of omdat ze worden vervolgd wegens godsdienst of politieke overtuiging. De Limburgse Regietafel Vluchtelingen en Integratie zet zich in voor vluchtelingen en statushouders.

Een deel van deze vluchtelingen blijft in Nederland wonen, ook in Limburg. Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze recht op een reguliere woning. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar voor elke gemeente, hoeveel verblijfsgerechtigden zij aan een woning moet helpen. De Provincie houdt toezicht op de uitvoering daarvan.