Leefbaarheid


Het Limburgse leven moet goed zijn, voor iedereen, in elke wijk en ieder dorp. Op veel plekken in Limburg zijn mooie voorbeelden te vinden van initiatieven, vaak gedragen door betrokken inwoners, om de leefbaarheid in stand te houden of zelfs te verbeteren.

Toch staat de leefbaarheid van veel Limburgse steden en dorpen onder druk. Dat willen we aanpakken, onder andere met een Leefbaarheidsfonds. Met dit fonds gaan we initiatieven ondersteunen die de leefbaarheid verbeteren. Hierbij kijken we of deze initiatieven bijdragen aan een of meer van de volgende leefbaarheidsbehoeften:

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Positieve relaties
 • Kansen
 • Contact met de natuurlijke omgeving.

Wat is leefbaarheid?

Wanneer deze leefomgeving, met haar sociale en fysieke kenmerken, aansluit bij de behoeften van de inwoner, spreken we van een leefbare omgeving. Bij de leefomgeving horen niet alleen de kenmerken die fysiek zichtbaar zijn (de openbare ruimte, bushaltes, de bomen etc.), maar ook de aanwezige sociale kenmerken (de sociale samenhang, het verenigingsleven en de veiligheid).

Initiatieven van inwoners en van publieke partijen

Als Provincie hebben we middelen vrijgemaakt om projecten te ondersteunen in de fysieke en de sociale leefomgeving. We onderscheiden daarbij initiatieven van inwoners en initiatieven van publieke partijen. Eisen die gesteld worden en bedragen die verkregen kunnen worden verschillen per categorie. Voor elke categorie worden een of meer financiële regelingen ontwikkeld. Bij de categorie publieke partijen gaat het om gebiedsgerichte projecten van gemeenten en samenwerkende organisaties, gericht op een buurt, wijk of kern.

Welke projecten komen in aanmerking

Zowel bij inwonersinitiatieven als bij initiatieven van publieke partijen geldt dat projecten betrekking moeten hebben op de openbare ruimte en/of (semi-)openbaar toegankelijke ruimten en gebouwen. Het betreft dus ruimtes die door ons allemaal kunnen worden gebruikt. Voorbeelden zijn:

 • straten, stoepen, boomspiegels, geveltuintjes, pleinen en parken;
 • parkeerplaatsen;
 • dorps-, wijk- en stadscentra, gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingsplekken (repaircafé, buurtkeuken etc.), zorg(buurthuis)voorzieningen, onderwijsvoorzieningen/schoolpleinen, monumenten;
 • groen (perkjes, parkjes, bomen, gemeenschapstuin/moestuin), bankjes, sport- en recreatieterreinen, projecten gericht op schaduw, hittestress, water en waterberging (klimaatbuffers).

Ook projecten die betrekking hebben op sociale cohesie en participatie in gemeenschappen komen in aanmerking.

Leefbaarheidsaanpak

Bij de uitwerking van regelingen omtrent leefbaarheid hanteren we drie belangrijke uitgangspunten:  Focus, Friends en Finance. Met deze drie-eenheid bedoelen we dat er altijd sprake moet zijn van heldere doelen, samenwerking tussen partijen en cofinanciering.

Drie niveaus

Het Leefbaarheidsfonds is gericht op drie soorten initiatieven. Hiermee sluiten we aan op het schaalniveau van de diverse netwerken die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden:

 • A. Inwonersinitiatieven (met instemming van gemeenten in verband met openbare en/of publieke ruimte);
 • B. Initiatieven van stichtingen/verenigingen/gemeenschappen (met gemeenten als partner in verband met openbare en/of publieke voorziening);
 • C. Gebiedsgerichte projecten van gemeenten en samenwerkende organisaties, met betrekking tot buurt, wijk en kerngerichte aanpak.

Planning

Naar verwachting gaan de nieuwe regelingen omtrent leefbaarheid open in het vierde kwartaal van 2024. Dat zullen we op deze webpagina, via onze nieuwsbrief en andere kanalen bekend maken.

Contact

Voor vragen of het krijgen van meer informatie, mail naar: wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl