Kader Kwaliteit Limburgse Centra


Het kader Kwaliteit Limburgse Centra geldt enkel voor voorstellen die vóór 15 maart 2023 bij Provincie Limburg zijn ingediend. De gemeenten werken deze projecten momenteel verder uit of zijn in uitvoering. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk.

Dit kader richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in centra in Limburg. Het kader voorziet in een integrale aanpak, vertrekkend vanuit het beleidsveld Wonen.

Het kader KLC is alleen van toepassing op door gemeenten ingediende voorstellen om een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen te realiseren.

Dat betekent dat voorstellen van gemeenten behalve op wonen ook gericht moeten zijn op het realiseren van resultaten die inspelen op provinciale ambities in een of meer andere beleids­velden.

We maken keuzes op basis van haalbare, betaalbare en toekomstbestendige verbeteringen in de centra en laten ons niet leiden door administratieve grenzen. Zo geven we ruimte aan partijen die samen willen werken aan belangrijke opgaven en verbeteringen in Limburg. Onder centra verstaan we niet alleen stadscentra, maar ook wijken, dorpen en buurten die een herkenbare entiteit vormen. Bij kwaliteit denken we aan aspecten als passende en betaalbare woonruimte in een veilige, aantrekkelijke en gezonde omgeving met voldoende voorzieningen (of de mogelijkheid om deze te bereiken). We hebben oog voor gedragen innovatieve ideeën, bijvoorbeeld digitale oplossingen in de zorg waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen en voor projecten waarbij burgers actief betrokken zijn. De gemeente blijft de partij waarmee wij afspraken maken.

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten – daar waar dat winst oplevert – samenwerken om het voorzieningenniveau betaalbaar en op peil te houden. Met gemeenten die passende plannen hebben ingediend, hebben wij een samenwerkingsagenda gesloten. Daarin worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. Gemeenten waren tot 15 maart 2023 in de gelegenheid een dergelijke samenwerkingsagenda met de Provincie te sluiten.

Na de ondertekening van de samenwerkingsagenda, werken gemeente en Provincie deze binnen een overeengekomen termijn verder uit. Zijn binnen deze periode de overeengekomen afspraken niet ingevuld dan komt de samenwerkingsagenda en de hieraan gekoppelde reservering van middelen te vervallen.