Maas en Maasvallei


Grens­maas

Het project Grensmaas beschermt de bewoners langs de Maas tegen hoogwater door verbreding van het stroombed en verlaging van de oevers. Bovendien levert het project Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied op van ongeveer duizend hectare.

Voor de ontgronding heeft de Provincie Limburg (NL) het Consortium Grensmaas  vergunning verleend op voorwaarde dat het de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden (de VHR-gebieden) in de gaten houdt. Het Consortium Grensmaas dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project laat elk kwartaal meten hoe de veranderingen in het waterpeil van de rivier de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden beïnvloedt. De Provincie publiceert deze WY-rapporten.

Het Signalering- en Alarmeringsprotocol Grensmaasproject Vlaamse VHR gebieden (doc, 81 kB) beschrijft op welke moment acties moeten worden genomen als bepaalde criteria worden overschreden.

Maaspeil

Informatie over Maaspeilen aan de Nederlandse zijde van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat en over Maaspeilen aan de Vlaamse zijde via www.waterinfo.be.

Hoog­wa­ter­be­scher­ming Maas­val­lei

De Provincie Limburg werkt voor hoogwaterbescherming in de Maasvallei samen met externe partijen. Dit doen we in het programma Ontwikkeling Maasvallei.

We hebben hierbij vooral een taak op het gebied van de ruimtelijke ordening: we kunnen hoogwaterbescherming combineren met nieuwe mogelijkheden voor de agrarische sector, natuurontwikkeling, recreatie en winning van bouwgrondstoffen.

 • We werken samen met Rijkswaterstaat Maaswerken in het project Grensmaas.
 • We werken aan het regioproces Deltaprogramma en het programma Integraal Riviermanagement, met als motto 'Ruimte waar het kan, dijken waar het moet'.
 • We hebben meegewerkt aan de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum die inmiddels is afgerond.

Betrokken partijen

 • Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water
 • Rijkswaterstaat Maaswerken
 • Waterschap Limburg
 • Gemeenten

Overige bestanden

Heeft u belangstelling voor een van onderstaande bestanden? Dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. We sturen u het bestand dan via filetransfer.

 • VHR-rapportage (per kwartaal)
 • WY-protocol rapportage van een eerder kwartaal/jaar
 • Klapper meetnet Maaspeilen en afvoer
 • Klapper meetnet Grondwaterstanden
 • Monitoringsgegevens Grondwaterstanden
 • WY protocol software plus actueel invoerbestand