Maas en Maasvallei


De belangrijkste taak van een rivier is het veilig afvoeren van water. Daarnaast kent de Maas vele gebruiksfuncties: als recreatiegebied, als vervoerscorridor, als bron voor drinkwater, als verbindingszone voor flora en fauna, als bron voor de landbouw, enzovoort.

Maas en Maasvallei

In de komende decennia krijgt de Maas vaker te maken met extreem weer, met hogere piekafvoeren in de winterperiode en ook extreem lage afvoeren in de zomerperiode, met alle gevolgen van dien. In het kader van het waterveiligheidsbeleid zijn maatregelen nodig – via rivierverruiming en/of dijkverbeteringen - om de waterstanden in de Maasvallei bij hoogwater zo laag mogelijk te houden en in 2050 aan de waterveiligheidsnormen uit de Waterwet te voldoen. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van lage waterstanden in de Maas, en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

De verantwoordelijkheid voor het (waterveiligheids)beleid in de rivieren ligt bij het Rijk en de waterschappen. De Provincie Limburg levert hieraan een bijdrage.

Daar waar het gaat om hoogwaterbescherming is de inzet van de Provincie Limburg gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, vanwege de unieke karakteristiek van de Maasvallei en de wijze waarop wij gebruik maken van de rivier. Daarbij pleiten we voor het maximaal inzetten op rivierverruimingen, het komen tot ontwerpoptimalisaties in de dijkversterkingen, met ruimte voor maatwerk en innovatieve oplossingen zodat de negatieve impact van keringen op de omgevingskwaliteit zo beperkt mogelijk te houden.

Ons werk is erop gericht dat de Limburgse Maasvallei een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en leefgebied is en blijft, mét een toekomstbestendige bescherming tegen hoogwater. Het zomerhoogwater van 2021 heeft aangetoond dat dit onverminderd aandacht vraagt.

De Provincie Limburg werkt voor hoogwaterbescherming in de Maasvallei samen met externe partijen.

 • We werken met gemeenten, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat samen in het regioproces Deltaprogramma en het programma Integraal riviermanagement, met als motto 'Ruimte waar het kan, dijken waar het moet'.
 • We werken samen met Rijkswaterstaat Maaswerken in het project Grensmaas.
 • We participeren in integrale ‘hoogwater’projecten en dragen daarin bij aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Vierwaarden en Zuidelijk Maasdal.
 • We werken samen met andere Maaspartners in het kader van het Deltaprogramma Maas.

Grens­maas

Het project Grensmaas beschermt de bewoners langs de Maas tegen hoogwater door verbreding van het stroombed en verlaging van de oevers. Bovendien levert het project Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied op van ongeveer duizend hectare.

Voor de ontgronding heeft de Provincie Limburg (NL) het Consortium Grensmaas vergunning verleend op voorwaarde dat het de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden (de VHR-gebieden) in de gaten houdt. Het Consortium Grensmaas dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project laat elk kwartaal meten hoe de veranderingen in het waterpeil van de rivier de grondwaterstanden in de Vlaamse natuurgebieden beïnvloedt. De Provincie publiceert deze rapporten.

Het Signalering- en Alarmeringsprotocol Grensmaasproject Vlaamse VHR gebieden (doc, 81 kB) beschrijft op welke moment acties moeten worden genomen als bepaalde criteria worden overschreden.

Maaspeil

Informatie over Maaspeilen aan de Nederlandse zijde van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat en over Maaspeilen aan de Vlaamse zijde via www.waterinfo.be.

Zuidelijk Maasdal

De Maas en Zuid-Limburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rivier en haar oevers zijn een bron van werkgelegenheid, bieden ontspanning en veel mensen wonen in dit prachtige gebied. Het water heeft ook een minder mooie kant. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer met meer kans op overstromingen en schade. Om in het gebied van de Belgische grens bij Eijsden tot en met de monding van de Geul bij Voulwames veilig te kunnen blijven wonen, werken, recreëren en varen, zijn maatregelen nodig.

In het project Zuidelijk Maasdal werken zes overheden en de omgeving samen aan een oplossing. Een oplossing waarin hoogwaterbescherming, vlot en veilig transport over water, ruimtelijke ontwikkeling en natuurversterking samen komen.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van het Zuidelijk Maasdal.

Betrokken partijen

 • Provincie Limburg, Cluster Natuur en Water, Cluster Ruimte
 • Rijkswaterstaat Maaswerken
 • Waterschap Limburg
 • Gemeenten

Overige bestanden

Heeft u belangstelling voor een van onderstaande bestanden? Dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. We sturen u het bestand dan via filetransfer.

 • VHR-rapportage (per kwartaal)
 • WY-protocol rapportage van een eerder kwartaal/jaar
 • Klapper meetnet Maaspeilen en afvoer
 • Klapper meetnet Grondwaterstanden
 • Monitoringsgegevens Grondwaterstanden
 • WY protocol software plus actueel invoerbestand