Gebiedsdossiers drinkwaterwinning


De Provincie Limburg vindt het belangrijk het drinkwater goed te beschermen. We willen weten welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de kwaliteit van ons water. Daarom hebben we in het Provinciaal Waterplan 2016-2021 afgesproken dat we zogenaamde tweede generatie ‘Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen’ opstellen.

Gemeenten, drinkwaterbedrijf en Waterschap Limburg hebben deze gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma gemaakt onder regie van de Provincie. Uit de gebiedsdossiers blijkt welke maatregelen nodig zijn en wie deze het beste kan uitvoeren. Dit is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Gebiedsdossiers Limburg 2018.

Uitwerking maatregelen

Het uitvoeren van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma is inmiddels opgepakt, zoals de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen of de herijking van het beschermingsbeleid in waterwingebieden.

Belangrijk aandachtspunt, dat ook in het eerste generatie uitvoeringsprogramma is benoemd, is de bewustwording van het belang van een goede bescherming van ons drinkwater bij alle partijen die in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied actief zijn, zoals bewoners, agrariërs, bedrijven en recreanten.

Verdere inventarisatie van risico’s

We blijven met de stakeholders werken aan het beschermen van het grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening, door onder meer:

  • samen met WML en gemeenten beter te communiceren met bewoners en bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden over specifieke activiteiten in die gebieden;
  • de verkleining van risico’s voor het grondwater bij bestrijding van rampen en/of calamiteiten;
  • de aanpak van risico’s van activiteiten (zoals evenementen) in grondwaterbeschermingsgebieden;
  • inzicht te verkrijgen in de herkomst van allerlei antropogene stoffen in het grondwater en welke maatregelen mogelijk zijn om dat te verminderen.

Monitoring

We halen jaarlijks de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsdossiers 2018 op bij alle stakeholders (WML, Waterschap Limburg, 22 gemeenten, provincie Limburg). Hieruit blijkt dat alle stakeholders voortgang hebben bereikt, dat een klein aantal maatregelen nog moeten worden opgestart, dat een groot deel van de maatregelen reeds zijn opgestart en dat een klein aantal maatregelen reeds zijn afgerond. Conform de landelijke afspraak worden de gebiedsdossiers iedere 6 jaar, dus in 2024, geactualiseerd.