Fietsbeleid


De Provincie Limburg wil het fietsgebruik aanmoedigen en fietsen aantrekkelijker maken. Nederland geldt als een echt fietsland met meer fietsen dan inwoners. Toch nemen we met z’n allen nog massaal de auto om naar het werk te gaan. Helaas ook nog veel voor de korte afstanden. Met verkeersopstoppingen, files en veel stress tot gevolg.

Het Limburgs provinciebestuur zet al jaren in op meer fietsgebruik, ook omdat juist in Limburg de minste kilometers per fiets naar werk of school worden afgelegd in vergelijking met de rest van Nederland. We voeren daarom campagnes, investeren in betere en veiligere fietspaden en stimuleren werkgevers om faciliteiten voor fietsende werknemers te scheppen. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is.

In de komende collegeperiode 2019-2023 wordt extra ingezet op snelle woon-werk en school-thuis (utilitaire) fietsverbindingen naar de economische centra, scholen, campussen en bedrijventerreinen. Bredere fietspaden met weinig kruisingen en geschikt voor hoge snelheden. De tijd is er rijp voor, mobiliteit staat volop ter discussie. Met elektrisch rijden, verbeterd openbaar vervoer én dus de fiets die steeds vaker elektrisch aangedreven en sneller wordt. De actieradius wordt groter, leen- en huurfietsen raken ingeburgerd. Comfortabel fietsen dus, uitermate geschikt om naar school of werkplek te reizen.

We doen dit om de bereikbaarheid en leefbaarheid op een duurzame, leuke en gezonde wijze te verbeteren. Samen met gemeenten en andere partners gaan we de komende jaren aan de slag!

Provinciaal Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op fiets’

Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten het nieuwe provinciale fietsbeleidskader 2019 - 2023 ‘Focus op fiets’ ter goedkeuring aan Provinciale Staten voor te leggen. Met dit beleidskader staan de volgende doelen centraal:

  • het (verder) realiseren van een Euregionaal en bovenregionaal Limburgs utilitair fietsroutenetwerk tussen de grote steden, liefst via snelfietsroutes;
  • het (beter) bereikbaar maken van regio’s, de campussen, de economische toplocaties en de in de Euregio gelegen universiteiten, waarbij eveneens ingezet wordt op ketenmobiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan OV-fietsparkeren, leenfietsen, goede fietsparkeervoorzieningen en OV-overstappunten (voor zowel bus en trein).
  • fietsveiligheid en fietscomfort; dit zijn belangrijke randvoorwaarden om het fietsgebruik te laten stijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende brede, goed onderhouden en vlakke fietspaden, het liefst zonder oponthoud. De opmars van de (snellere) elektrische fiets en de speed pedelec nemen we hierin mee.
  • gedragsbeïnvloeding en fietsstimulering met specifieke aandacht voor de utilitaire fietser, de jeugdige en de senior fietser. Op het gebied van fietsveiligheid en gedragsbeïnvloeding gaan we de samenwerking met het ROVL aan.
  • het initiëren van een aantal haalbaarheidsonderzoeken naar fietsverbindingen, die leiden tot een toename van utilitair fietsgebruik.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Alle gemeenten en regio’s, Maastricht Bereikbaar, Fietsersbond, Mobiliteitsregio’s (RMO), Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Routepunt VVV Zuid-Limburg, ROVL, Rijkswaterstaat (Ministerie I&M), LLTB, CUMELA Limburg, ANWB, VVN, Vereniging Kleine Kernen Limburg.