Beleidskader mobiliteit


Beleidskader 2024-2027: Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

In juni 2023 is het provinciaal coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt’ gepresenteerd. De ambities en opgaven op het gebied van mobiliteit zijn door het college uitgewerkt in het beleidskader ‘Een bereikbaar en toegankelijk Limburg’.

In het beleidskader wordt de focus gelegd op onze wettelijke taken. De provincie is bevoegd gezag op het gebied van openbaar vervoer en beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Voor openbaar vervoer zetten we in op betrouwbaarheid en toegankelijkheid. In het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt’ is het vaststellen van een nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen als speerpunt opgenomen. Deze is gelijktijdig met het beleidskader door Provinciale Staten vastgesteld.
Daarnaast wordt ingezet op een verbeterde nationale en internationale bereikbaarheid van Limburg en lobbyen hiervoor ook bij het Rijk en in Europa.
Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Eén van die keuzes is dat we geen nieuwe grote infrastructurele projecten toevoegen aan onze mobiliteitsportefeuille. Dit vraagt om een andere focus: het benutten van het bestaande mobiliteitsnetwerk. Dat kan door niet naar de losse modaliteiten (bijv. fiets, OV, auto) te kijken maar naar de bijdrage van de combinatie van deze modaliteiten aan het gehele mobiliteitssysteem. Dit vraagt de komende periode om een nieuwe manier van werken en denken. We werken daarmee verder aan een samenhangend mobiliteitssysteem dat beter aansluit op de behoefte van de reiziger. Hiermee bieden we een steeds aantrekkelijker alternatief voor de eigen auto en voor het goederenvervoer over de weg. Daarnaast ondersteunt deze aanpak onze kerntaken op het gebied van openbaar vervoer en beheer en onderhoud van provinciale wegen.

Wij gaan voor een aantrekkelijke, leefbare en economisch krachtige provincie waar mensen met plezier werken, wonen, recreëren en studeren.

Sinds 2020 rapporteren wij over de voortgang van de mobiliteitsopgaven in Limburg. Dit doen we halfjaarlijks via de Voortgangsrapportage Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg. In deze voortgangsrapportages wordt de besluitvorming van het afgelopen jaar gepresenteerd voor de scope, planning en financiën van de verschillende mobiliteitsopgaven. Aan de hand van overzichtelijke projectbladen kunnen onze mobiliteitsopgaven gevolgd worden. De laatste voortgangsrapportage is hier te vinden.