Verkeersbesluit, aanvraag


Samenvatting

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. De Provincie heeft als beheerder de wettelijke taak om verkeersbesluiten te nemen om daarmee de juridische basis te leggen onder de te treffen verkeersmaatregelen.

Toelichting

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich moeten gedragen op de openbare weg. Een wegbeheerder, zoals de provincie, mag in Nederland niet te pas en te onpas verkeersborden plaatsen. Hiervoor gelden regels die zijn vastgelegd in de wegenverkeerswetgeving, namelijk in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW.

De wettelijke basis om een dergelijk verkeersbesluit te nemen is gelegen in de Wegenverkeerswet 1994 en in de op die wet gebaseerde nadere regelgeving zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Een 'verkeersbesluit' is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Vindt u dat een verkeersbesluit nodig is om weggebruikers op de provinciale weg te beschermen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Provincie.