Programma en cijfers


Missiegedreven Economisch Beleidskader

We willen dat toerisme en recreatie in Limburg een bijdrage leveren aan onze economische missies, zoals beschreven in het Missiegedreven Economisch Beleidskader 2019-2023, de ruimtelijke inpassing en de kwaliteit van het landschap. Onze troeven – landschap, gastvrijheid, cultureel erfgoed en onze euregionale ligging – worden maximaal benut. Maar wel vanuit een bovenregionale aanpak. Lokale, provinciale, nationale en Europese initiatieven, plannen en middelen worden dan ook aan elkaar gekoppeld, zijn structuurversterkend en schaalbaar. Dat komt mede doordat partners over verschillende sectoren heen steeds beter samenwerken. In de toekomst zal een goede balans tussen drukte en rust, nog meer dan nu, een rol spelen in de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in Limburg: meerdere mensen/ organisaties willen immers hetzelfde gebied gebruiken voor verschillende activiteiten.

We onderscheiden 3 actielijnen voor toerisme en recreatie

  1. Vakmanschap op peil, we stimuleren de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zodat personeel opgeleid wordt dat vakmanschap en gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan.
  2. Strategisch ondernemerschap, we zetten in op innovatief ondernemerschap in de toeristische sector en hebben hiervoor samen met LIOF een programma ontwikkeld: Programma LimburgToerisme.
  3. Bruisend ecosysteem, we zorgen voor een sterk toeristisch ecosysteem dat aansluit bij onze missies.

Cijfers

De Provincie Limburg is lid van de Landelijke Data Alliantie. Deze alliantie is één van de initiatieven die in het kader van de landelijke actieagenda voor de toeristisch recreatieve sector wordt opgepakt. Dit vanuit de behoefte van de sector aan actuele, volledige en soms ook nieuwe data over de vrijetijdseconomie. Doel is te komen tot datagedreven en onderbouwde beleidsbeslissingen en het vergroten van de concurrentiekracht van ondernemers. We bekijken of er, aanvullend op de Landelijke Data Alliantie, bij de Limburgse toeristische sector behoefte is aan extra data en analyses.

Daarnaast is de Provincie Limburg lid van de Leefstijlvinder.