Subsidie Sporttakplatforms 2024 (Nadere subsidieregels sporttakplatforms 2024)


Let op: uiterlijk 5 januari 2024 moet de subsidieaanvraag door de Provincie zijn ontvangen!

Via de werkplannen van de sporttakplatforms wordt op een integrale manier een optimale aansluiting tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport gecreëerd; met aandacht voor de specifieke relatie tussen de sociale agenda en sport.

Voor wie

In artikel 3 van de regeling is opgenomen welke aanvragers voor subsidie in aanmerking kunnen komen;

  • Bestaande platforms van de in artikel 1 van de regeling genoemde ondersteunde sporten.
  • Een nieuw opgericht platform van een nieuw ondersteunde sport, door het College van Gedeputeerde Staten op voorhand bij besluit als zodanig erkend.

Waarvoor

Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan de opgaves die staan vermeld in hoofdstuk 3, Samen leven en bestaanszekerheid van het Coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ en het nog vast te stellen Beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid. Daarnaast ondersteunen wij de sporttakplatforms in hun ontwikkeling naar zelfstandige en onafhankelijke organisatie waardoor een optimale aansluiting tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport wordt gecreëerd.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.