Nationale Omgevingsvisie (NOVI)


NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie. Hierin is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) vastgelegd. Het uitgangspunt van NOVI is dat Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met inwoners en ondernemers. Waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan grote  opgaven.

De aanwijzing als NOVI-gebied betekent een rechtstreekse ingang bij het Rijk. Bijvoorbeeld bij het helpen aantrekken van investeringen, gewicht en doorzettingsmacht bij afstemming met buurlanden, kansen bij nieuwe stimuleringsprogramma’s en andere Rijksinvesteringen en bij het zoeken naar ruimte in bestaande regelgeving. Het Rijk zet dit instrument selectief in; in totaal zijn er niet meer dan acht gebieden met (voorlopige) NOVI-status in heel Nederland.

NOVI-gebied Zuid-Limburg

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg zijn samen NOVI-gebied Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse lobby is actief ondersteund door de triple-helix organisatie Economische Samenwerking Zuid-Limburg én door Waalse, Vlaamse en Duitse partners. Het heeft erin geresulteerd dat de Minister van BZK in juni 2020 Zuid-Limburg tot voorlopig NOVI-gebied heeft benoemd. Regio en Rijk hebben vervolgens samen een Plan van Aanpak opgesteld, dat is gericht op het verzilveren van kansen én het wegwerken van achterstanden op sociaal- en gezondheidsgebied. Dat plan is heel goed ontvangen, zowel binnen de regio als bij het Rijk en is de basis voor toekenning van de huidige definitieve status. Deze toekenning vond plaats in februari 2021.

In Zuid-Limburg staan drie hoofdopgaven centraal, met het benutten van grensoverschrijdende kansen als rode draad daar doorheen:

  1. Volkshuisvestingsfonds
  2. Panorama Zuid-Limburg
  3. Waterveiligheid

NOVI-gebied De Peel

NOVI-gebied De Peel is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Er is sprake van een regio-overstijgende gebiedsaanpak met 2 provincies, 4 regio’s, 3 waterschappen. 3 RES-regio’s en verschillende Rijksdepartementen) Ook hier lag een brede lobby ten grondslag aan de voorlopige aanwijzing en vormt een gezamenlijk Plan van Doorgaan de basis voor de definitieve aanwijzing.

In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en vaak ook om ruimte vragen:  de landbouwtransitie, energietransitie (wind, zon), verbeteren natuur, verbeteren kwaliteit van de leefomgeving (verlagen emissies), aanpak droogte en verbeteren waterkwaliteit,  economische vitaliteit, leefbaarheid en beschikbaarheid voorzieningen, verkleinen risico’s ondermijning.

Drie doelen staan centraal:

  1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel verbeteren.
  2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
  3. Verbinden van opgaven. Werken als één overheid, integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld.