Omgevingsvergunning activiteit Omgevingsverordening Limburg in beschermingsgebieden


Voor wie

Een omgevingsvergunning voor een activiteit in een beschermingsgebied is nodig voor iedereen met plannen voor werkzaamheden, evenementen of andere activiteiten:

  • binnen een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied, die risico’s kunnen inhouden voor de kwaliteit van bodem en grondwater
  • binnen de boringsvrije zones Venloschol of Roerdalslenk ín de bodem
  • binnen een stiltegebied, die de rust in dat gebied kunnen verstoren
  • binnen het beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg, die bepaalde landschapselementen kunnen aantasten.

Waarvoor

In de Omgevingsverordening Limburg heeft de Provincie gebieden aangewezen die bijzondere bescherming nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het beschermen van grondwater, omdat dit voor menselijke consumptie gebruikt wordt. Activiteiten die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater of de bodem zijn daarom verboden. Ook activiteiten die lawaai maken in onze stiltegebieden zijn verboden. Ook beschermt de Omgevingsverordening Limburg het landschap en de ruimte. Sommige activiteiten zijn wel met een vergunning toegestaan: die worden dan wel eerst onderzocht door Gedeputeerde Staten.

Vooroverleg

U heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het Omgevingsloket in te dienen of contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via tel. 043 389 99 99.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in via het Omgevingsloket.

Wet- en regelgeving

Vragen

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer +31 43 389 99 99.