Melding of klacht over gemeente of waterschap


Samenvatting

De Provincie Limburg is de toezichthouder bij gemeenten en waterschappen in Limburg voor: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, archief, monumenten en constructieve veiligheid van bouwwerken. De Provincie kan, na ontvangst van een melding/klacht, ingrijpen wanneer een gemeenten of een waterschap een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang of wanneer een gemeente of waterschap een wettelijke taak niet voldoende uitvoert.
Hierbij gaat het niet om op individuele gevallen gerichte besluiten van gemeenten en waterschappen.

Bemiddeling

De Provincie Limburg bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De Provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger of een bedrijf.

Toelichting

Als u een melding/klacht over een gemeente of een waterschap bij de Provincie wilt indienen kan dat alleen wanneer een gemeente of een waterschap een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang óf wanneer een gemeente of waterschap een wettelijke taak niet voldoende uitvoert. De Provincie zal terughoudend met haar bevoegdheid tot ingrijpen omgaan. Dit zal uitsluitend aan de orde zijn indien op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat zodanig ingrijpen in verhouding staat tot de zwaarte van de strijd met het recht of het algemeen belang.

De Provincie neemt iedere melding/klacht serieus en handelt deze zorgvuldig af. De Provincie adviseert u om eerst ofwel bezwaar in te dienen bij of tenminste contact op te nemen met de betreffende gemeente of waterschap over de melding/klacht alvorens u deze indient bij de provincie.

De melding/klacht moet betrekking hebben op één van de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, huisvesting verblijfsgerechtigden, archief.