Natuurgegevens


Op deze websites zijn natuurgegevens te raadplegen, zoals de verspreiding van planten- en diersoorten in de Provincie Limburg.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Handvat kernkwaliteiten nationaal landschap Zuid-Limburg

Het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) vormt een hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten in het NLZL te versterken. Het Handvat functioneert ook in het gebied van het Rivierpark Maasvallei en in delen van Parkstad.

Landschapskader Noord- en Midden-Limburg

Landschap Noord- en Midden-Limburg

Het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg geeft handvatten ter verhoging van de verschillende in Limburg aanwezige landschappelijke kwaliteiten om daarmee de dagelijkse leefomgeving van vele mensen en ook van planten en dieren een kwaliteitsimpuls te geven.

Broedvogels en planten

Broedvogels

Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

BIJ12 Natuur en landschap

Natuur en landschap

Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle informatie over natuur en landschap in Nederland. BIJ12 brengt hier beleids-, onderzoeks-, kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samen zoals informatie over monitoring, de catalogus Groenblauwe Diensten, natuurwetten en -regelgeving en de voortgangsrapportage Natuur van de Provincies en het Rijk.

Nationale databank flora en fauna

NDFF

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Toegankelijk vooralsnog alleen voor abonnees.