Landschap


In het Collegeprogramma 2019 – 2023 (2019) stelde het College van Gedeputeerde Staten (GS): 'Landschap en natuur hebben niet alleen ecologische, maar ook recreatieve en maatschappelijke waarde. We streven naar vermaatschappelijking van natuur en landschap. Dit betekent dat wij burgers en (toeristische) bedrijven uitdagen om bij te dragen aan het beheer van ons landschap en initiatieven op dit gebied zullen ondersteunen.'

Landschap verbindt

Het Limburgse landschap kenmerkt zich nog met een bovengemiddeld aandeel aan natuur- en cultuurrijke landschappen.

Dit prachtige landschap kan de motor zijn van een sociale en economische ontwikkeling van de streek, waarbij veel ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties meedoen. Het landschap is bovendien de drager van oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de voedselvoorziening, gezond ouder worden en van de energiehuishouding. Een kwaliteitsimpuls in landschap en natuur biedt een niet te missen kans voor meer gezonde Limburgers. Juist omdat in onze provincie er nog natuur, landschap en erfgoed met kwaliteit aanwezig is, kan met gerichte ruimtelijke ingrepen en groene impulsen een gezond landschap ontstaan én in stand worden gehouden; een gezond landschap voor vitale Limburgers.

Met deze landschapsnota willen wij het belang van een kwaliteitsvol landschap in de hele provincie Limburg benadrukken, deze betekenisvolle ambitie uitspreken én een impuls geven. Dat is niet vrijblijvend; vanuit onze verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke omgeving kiezen wij als provincie ervoor ons actief in te zetten voor behoud en verbetering van die kwaliteit. Een provinciale kernopgave daarbij is de wijze waarop wij deze inzet in Limburg weten te verbinden met de grote ontwikkelingen in economie en samenleving (zoals de veranderingen in de energiehuishouding, de voedselvoorziening of de vitaliteit van het landelijk gebied en haar bewoners) die gaande zijn. In deze nota staat daarom het landschap centraal, als het verbindende element in het buitengebied waar verschillende functies elkaar ontmoeten.

Nieuwsgierig geworden? Lees de nota 'Landschap verbindt Limburg'.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het landschap van Zuid-Limburg is zo uniek dat het sinds 2005 de status van Nationaal Landschap draagt. Jaarlijks bezoeken zo’n 13 miljoen mensen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hiervan bezoekt 70% Zuid-Limburg specifiek voor het landschap. Om de kwaliteit van het landschap op peil te houden is het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg opgesteld.

In het Provinciaal Omgeving Plan 2014 (POL) zijn, in afstemming met de regio, de belangen van dit Nationaal Landschap opnieuw bekrachtigd. Om de maatschappelijke voordelen van die status optimaal te benutten heeft de Provincie Limburg in 2016 afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio om tot een programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg te komen. Het programma is tot stand gekomen voor en door de regio.

De volgende stap is het komen tot een concrete uitvoering van het programma. De Provincie speelt hierin een verbindende rol. Samen met de regio werken aan een duurzaam Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Hefboomproject stad-landzones

Het project stad-landzones richt zich op de doelstelling van het POL 2014: ‘Meer stad, meer land’. Er zijn op basis van een regionale verkenning acht zogenaamde stad-landzones benoemd. Deze vormen de overgang tussen stedelijk gebied en het buitengebied. De Provincie ondersteunt de gemeentes in het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in deze acht zones.

Betrokken partijen

Bij het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn verschillende partijen betrokken. Naast de Provincie Limburg zijn de volgende partijen als stakeholder betrokken

  • Gemeentes van Zuid-Limburg
  • Staatsbosbeheer
  • Stichting het Limburgs Landschap
  • Natuurmonumenten
  • Limburgse Land- en Tuinbouwbond
  • Natuur en Milieufederatie Limburg
  • Recron
  • Visit Zuid-Limburg
  • Waterschap Limburg
  • IVN Natuureducatie

Landschapskader Noord- en Midden-Limburg

Landschap is belangrijk voor burgers, maar ook voor bestuurders en ondernemers. Niet alleen als decor, maar steeds nadrukkelijker ook als ruimte om in te werken, te wonen en te recreëren. Het is dan ook van belang om de kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het Landschapskader Noord- en Midden Limburg geeft inzicht in de kernkwaliteiten van het huidig landschap, maar ook in de kansen die dat landschap biedt voor de toekomst. Daarmee kan het beleidsmakers en initiatiefnemers inspireren tot ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijker landschap.

Initiatiefnemers van zowel aan landbouw en natuur (groene), aan water (blauwe), als aan bebouwing en infrastructuur (rode) gerelateerde ontwikkelingen, kunnen aan de hand van het Landschapskader nagaan welke ontwikkelingen op een bepaalde plek landschappelijk gezien wenselijk en mogelijk zijn.

Het Landschapskader biedt een handreiking voor initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen om antwoord te geven op de motiveringsvraag van de landschappelijke kernkwaliteiten uit de Omgevingsverordening Limburg 2014. In de Omgevingsverordening bij het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) wordt de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan gevraagd om een beschrijving te geven van de kernkwaliteiten van de te ontwikkelen locatie en haar omgeving. De initiatiefnemer geeft daarbij aan op welke wijze de voorgenomen ontwikkeling zorgt voor het behoud of de ontwikkeling van de aanwezige kernkwaliteiten en hoe eventuele negatieve effecten worden gecompenseerd.