Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit


Voor wie

Wanneer u een activiteit gaat ontplooien / uitvoeren die mogelijk een negatief effect op een Natura 2000-gebied kan veroorzaken, zal voor deze activiteit mogelijk een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig zijn. Dit kan een activiteit zijn waarbij stikstof vrijkomt, of die significant negatieve effecten heeft als gevolg van geluid, licht, grondwateronttrekking of oppervlakteverlies van het Natura 2000-gebied. Voor de beoordeling van mogelijke negatieve effecten kunt u gebruikmaken van de zogenaamde effectenindicator. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van een activiteit en/of plannen kunnen worden verkend. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12(opent externe website). Indien het een activiteit betreft waar mogelijke stikstofemissies (NH3 en/ of NOx) vrijkomen dient u gebruik te maken van  de AERIUS Calculator(opent externe website) om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden te berekenen.

Voor informatie en met vragen kunt u zich richten tot limburgsprogrammalandelijkgebied@prvlimburg.nl.

Waarvoor

Activiteiten waar (mogelijk) een omgevingsvergunning voor moet worden aangevraagd kunnen van diverse aard zijn, zowel in soort activiteit als in tijdelijkheid / duur van de activiteit.

Bijvoorbeeld:

  • een landbouwbedrijf of industrie dat zijn productiecapaciteit wil uitbreiden, waardoor er meer stikstofdepositie ontstaat;
  • graaf- / bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, kunnen mogelijk naast een tijdelijke toename van stikstofdepositie (NOx- emissie uit verbrandingsmotoren) tevens een negatief veroorzaken als gevolg van licht en / geluid.

Indien het een activiteit betreft die (alleen) een mogelijke toename van stikstofdepositie tot gevolg heeft, adviseren wij mede gezien de landelijke stikstofproblematiek om een enkelvoudige aanvraag in te dienen.

Vooroverleg

U heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het Omgevingsloket in te dienen of contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via tel. 043 389 99 99.