Kapmelding houtopstanden en maatwerkvoorschrift herbeplanting van houtopstanden op andere grond


Voor wie

Als u buiten de door de gemeente aangewezen bebouwingscontour houtkap bomen en/of beplanting (houtopstand) wilt kappen en het gaat om een totale bosoppervlakte van minimaal 1000 m2  of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden bij de Provincie. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). Om te bepalen of u zich binnen of buiten de bebouwingscontour  houtkap bevindt, kunt u regels op de kaart raadplegen via het Omgevingsloket.

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Het (deels) vellen ervan zorgt ervoor dat die verdwijnen of beschadigd raken. Herbeplanten zorgt voor nieuwe houtopstand.

Onder de definitie van de begrippen vellen en herbeplanten wordt het volgende verstaan:

  • Vellen: rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben.
  • Herbeplanten: door aanplant, bezaaiing of natuurlijke verjonging of op andere wijze realiseren van een nieuwe houtopstand.

Waarvoor

  • Wilt u buiten de bebouwingscontour houtkap bomen en/of beplanting verwijderen die onderdeel zijn van een houtopstand van 1000 m2  (10 are) of meer of als de houtopstand bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Omgevingswet minstens 4 weken voor de kap een melding bij de Provincie doen. Dit geldt dus ook als u bijvoorbeeld 1 are wilt kappen binnen een houtopstand die in totaal minimaal 10 are groot is of als u 1 boom wilt verwijderen uit een rij van minimaal 21 bomen. De grond waarop de gekapte bomen hebben gestaan, moet u herbeplanten. De Provincie kan een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.
  • In bepaalde gevallen is het mogelijk om te herbeplanten op een andere locatie. De Provincie kan het herbeplanten op andere grond toestaan (dan waar het vellen plaatsvindt) met een maatwerkvoorschrift. Maar dan moet het herbeplanten wel voldoen aan de eisen in de Omgevingsverordening Limburg (paragraaf 9.2.1). Die eisen kunnen betrekking hebben op de kwaliteit en oppervlakte van de grond voor herbeplanting of op de te compenseren natuurwaarden van de gevelde houtopstand.
  • Voor het kappen van bomen binnen de bebouwingscontour houtkap dient u contact op te nemen met de gemeente.