Veiligheid


De Provincie Limburg wil bijdragen aan één effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid. Daarvoor zet de Provincie zich op verschillende manieren in.

Waar wij ons op inzetten wordt enerzijds bepaald door de wettelijke en kerntaken op het gebied van veiligheid en anderzijds door de verbindende rol die de Provincie speelt als middenbestuur. Daarnaast zetten wij ons in om Limburg veiliger te maken op basis van de maatschappelijke opgave zoals benoemd in het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’.

Gedeputeerde Staten hebben een wettelijke, regulerende rol (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op onder andere het gebied van milieu en natuur. Deze taken voeren we voor een deel zelf uit (bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming) maar ook via de Regionale Uitvoeringsdiensten (bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer).

De Provincie heeft wettelijke en kerntaken waarin veiligheid een rol speelt. De zeven kerntaken van de Provincie zijn:

 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
 2. Milieu, energie en klimaat
 3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 5. Regionale economie
 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur.

Naast de kerntaken is de Provincie bevoegd gezag voor een aantal wettelijke taken:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet geluidhinder
 • Wet milieubeheer
 • Luchtvaartwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wet bodembescherming
 • Ontgrondingenwet
 • Mijnbouwwet
 • Waterwet
 • Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemaangelegenheden (Whvbz)

Veiligheidsagenda

De veiligheidsagenda is het uitgewerkte beleidskader dat invulling geeft aan de ambitie uit het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ over veiligheid:

“Wij werken samen met onze partners aan veilige en leefbare wijken en buurten in de stad en dorpen in het buitengebied. Daarbij bevorderen wij de samenwerking tussen alle handhavingspartners, nemen wij verantwoordelijkheid voor onze kerntaken op het gebied van veiligheid en werken wij intensief met gemeenten, corporaties, instellingen en burgers samen aan een integrale aanpak van de leefbaarheid.”

Met de Veiligheidsagenda wordt aan de reguliere wettelijke taken van de Provincie een extra impuls gegeven, die bijdraagt aan een provincie waar bedrijven en burgers zich veilig voelen en willen vestigen. Daar waar wij geen wettelijke bevoegdheid of kerntaken hebben, vervullen wij vanuit de Veiligheidsagenda de rol van een goed midden bestuur door te faciliteren, verbinden, netwerken, signaleren en zo nodig coördineren.

Groene Brigade

De Groene Brigade wordt gevormd door zes buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van Provincie Limburg. De Groene Brigade heeft als werkgebied heel Limburg en ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.

De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op:  stroperij en illegaliteit in het buitengebied. Een melding doorgeven aan de Groene Brigade kan via het contactformulier van de Provincie Limburg.

Samen Sterk in Limburg

Samen Sterk in Limburg (SSiL) is een brede handhavingssamenwerking in het buitengebied. De samenwerking wordt gevormd door 39 partijen met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. De Provincie is één van de partners van SSiL en heeft vanuit de rol van groene coördinatie een aanjagende rol. Andere handhavingspartners zijn onder andere de Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg en de terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Handhavingsacties worden vaak uitgevoerd met een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband SSiL. Daarnaast heeft SSiL een signalerende taak naar betrokken handhavingspartners in- en extern.