Milieucriminaliteit


In Zuid-Nederland, en dan met name ook in Limburg, is sprake van een onacceptabel aantal drugsafvaldumpingen. Het aantal dumpingen neemt jaarlijks toe en steeds worden nieuwe manieren gebruikt om het afval te dumpen. Deze vorm van milieucriminaliteit heeft een negatieve invloed op onze leefkwaliteit. Het is van groot belang deze problematiek bij de bron aan te pakken om zo het aantal dumpingen te verminderen en Limburg uiteindelijk Drugslab-vrij te maken.

Werkgroep (georganiseerde) milieucriminaliteit

Daarom hebben de Provincie Limburg, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg (RIEC-Limburg), het Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en andere organisaties besloten nauw samen te werken aan het dossier 'synthetische drugs' en de werkgroep (georganiseerde) milieucriminaliteit samengesteld.

Diverse sporen

Deze werkgroep werkt aan diverse thema’s, sporen genoemd, die enerzijds preventief en anderzijds repressief van aard zijn. Elk spoor bevat kernactiviteiten met eigen doelen, beoogde resultaten en doorlooptijden. De diverse sporen ondersteunen elkaar en het overkoepelende doel: Limburg vrij van drugslabs en dumpingen.

Uniforme werkwijze

Voor het aanpakken van drugsafvaldumpingen en van productieplaatsen voor synthetische drugs bestaan veel verschillende werkinstructies en protocollen. Hierdoor zijn er geen eenduidige instructies voorhanden.

Subsidieregeling opruiming drugsafval

Gedupeerden van een drugsafvaldumping hebben sinds 1 januari 2021 de mogelijkheid om een compensatie aan te vragen voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. De regeling staat open voor gemeenten, waterschappen, overheidsdiensten, Staatsbosbeheer en particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie en waar tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2024 drugsafvaldumping heeft plaatsgevonden / plaatsvindt.

Particulieren krijgen 100% tegemoetkoming in de kosten met een maximum van € 24.999. Voor overheden geldt landelijk een compensatie van 50%. Provincie Limburg verhoogt dit tot 75% met een maximum van € 24.999.

De regeling is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het ministerie van JenV stelt jaarlijks € 1 miljoen ter beschikking om gedupeerden in de twaalf provincies te compenseren. Provincie Limburg ontvangt jaarlijks een bedrag van € 176.455,- van het ministerie.

De subsidieregeling kan aangevraagd worden via het centrale loket van de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Meer informatie hierover is te lezen op https://www.bij12.nl/subsidiedrugsafval.