Lucht


Het verkeer maar ook de industrie en veehouderij hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die u inademt. De Provincie werkt samen met andere overheden om te voldoen aan de (Europese) normen voor luchtkwaliteit.

De Provincie heeft afspraken gemaakt met gemeenten en regio’s om de luchtkwaliteit in Limburg te verbeteren.

Normen voor luchtkwaliteit

Om te voldoen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ingesteld. Daarin staan maatregelen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen. Het NSL blijft van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt.

Luchtmeetnet

De Provincie meet de luchtkwaliteit in Limburg continu en via de website, www.luchtmeetnet.nl kunt u de resultaten direct zien. Het luchtmeetnet is een initiatief van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Provincie Limburg.

Smog

Onder smog verstaan we een periode met verhoogde luchtverontreiniging veroorzaakt door hogere concentraties fijnstof en ozon. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten bij sommige mensen verergeren.

Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is met de financiële goedkeuring van het Rijk afgerond. Daarmee zijn nog niet alle overschrijdingssituaties van de Europese normen voor luchtkwaliteit in Nederland opgelost. In Nederweert zijn nog een aantal overschrijdingssituaties voor fijnstof.

Het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in september 2018 aangepast als gevolg van een kort geding van Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat. In dit aangepaste NSL 2018 is de aanpak opgenomen voor de resterende knelpunten. Het bestaat grofweg uit twee delen;

  1. Aanpak van de resterende knelpunten Stikstofdioxide (NO2). Dit zijn grotendeels verkeer gerelateerde knelpunten in een aantal grote steden. Voor Limburg niet relevant omdat voor NO2 in Limburg overal aan de norm wordt voldaan.
  2. Aanpak resterende knelpunten fijnstof Veehouderijen.
    Voor Limburg relevant. Een groot deel van de landelijke overschrijdingen ligt in de gemeente Nederweert.

In (nog lopende) ambtelijke overleggen tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg wordt een nadere analyse gemaakt voor het oplossen van de knelpunten.


SMOG alert-service

U kunt zich aanmelden voor de SMOG alert-service op de website van luchtmeetnet.nl. Bij matige (en ernstige) smog in Limburg krijgt u dan een bericht.

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.