Opslag en vervoer gevaarlijke stoffen


Omgevingsbeleid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De Provincie zet zich op verschillende manieren in voor de veiligheid in uw woon- en werkomgeving. Dat gebeurt in de ruimtelijke plannen, de vergunningverlening aan bedrijven en de controle daarop.

Ruimtelijke plannen

Bij het maken van ruimtelijke plannen houden we rekening met veiligheidsrisico's. Denk aan activiteiten die zelf veiligheidsrisico's veroorzaken, zoals bedrijventerreinen of wegen en kwetsbare functies, zoals woningen, basisscholen en ziekenhuizen die gepland worden in de buurt van risicovolle activiteiten.

Meestal komen deze activiteiten en functies aan de orde in de bestemmingsplannen van gemeenten. Het is ook in de eerste plaats de taak van de gemeente om voldoende rekening te houden met veiligheid. Soms stelt de Provincie Limburg een ruimtelijke plan op, dat noemen we een provinciaal inpassingsplan, en dan zorgt de Provincie dat er voldoende afstand zit tussen activiteiten met veiligheidsrisico’s en kwetsbare functies.

Spelregels vervoer gevaarlijke stoffen

De kans op ongelukken tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. Maar er komen steeds meer woonwijken en kantoren langs routes (weg, water en spoor) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Dat vervoer neemt nog verder toe.

Risicokaart

U kunt via de Risicokaart zelf zien welke risico’s er bij u in de buurt zijn. Ook geeft de Risicokaart advies over wat u moet doen in het geval van een noodsituatie.