Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit


Voor wie

Onder ontgronding verstaan we alle werkzaamheden die iets aan of in de hoogteligging van een terrein veranderen. Of waarbij de bodem van een water wordt verlaagd.

Als u van plan bent om ontgrondingswerkzaamheden in de bodem te verrichten, bijvoorbeeld de winning van zand, klei of grond, heeft u een omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit van de Provincie nodig.

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor een ontgronding op land, in regionale wateren of in het winterbed van rijksrivieren

Waarvoor

U moet deze vergunning altijd aanvragen voor zowel werkzaamheden in de landbodem als de waterbodem. Voorbeelden van een ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling.  In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Vergunningvrije ontgrondingen zijn vermeld in paragraaf 16.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor een ontgronding op land, in regionale wateren of in het winterbed van rijksrivieren.

Vooroverleg

Wij verzoeken u om voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag altijd eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het Omgevingsloket in te dienen of contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via tel. 043 389 99 99.