Melding ongewoon voorval


Voor wie

Uw organisatie kan te maken krijgen met een ongewone gebeurtenis met mogelijk ernstige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld milieuschade of natuurschade. U moet deze ongewone gebeurtenis (of: voorval) bij de Provincie melden als het gaat om een ongewoon voorval bij:

 • een milieubelastende activiteit waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is, met name complexe bedrijven en open bodemenergiesystemen;
 • een flora- en fauna-activiteit, een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten;
 • een Natura 2000-activiteit, een activiteit die significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied);
 • bij het vellen en beheren van houtopstanden;
 • bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin.

De uitvoerder van de activiteit waarbij het ongewoon voorval plaatsvindt moet direct maatregelen nemen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Ongewoon voorval milieubelastende activiteit bij complexe bedrijven

In uw bedrijf kunnen zich ongewone voorvallen voordoen. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van de normale activiteiten van het bedrijf en waardoor milieuschade buiten het bedrijf ontstaat of kan ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongelukken of storingen in voorzieningen of in het productieproces.

U neemt dan meteen geschikte maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zo klein mogelijk te houden. Ook kijkt u hoe u kunt zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de Provincie:

 • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen;
 • de mogelijke gevolgen zo klein mogelijk kan houden;
 • door de registratie van ongewone voorvallen processen en installaties binnen bedrijven beter gaat begrijpen.

Ongewone voorvallen overige activiteiten

Ook als er een ongewoon voorval voordoet bij een van de volgende activiteiten moet u dit melden:

 • ongewoon voorval bij een flora- en fauna-activiteit;
 • ongewoon voorval bij een Natura 2000-activiteit;
 • ongewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden;
 • ongewoon voorval bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin.

Is er door het voorval direct gevaar voor de gezondheid van mensen? Of zijn er mogelijk grote gevolgen voor het milieu of natuur? Dan stopt u ook alle activiteiten van uw organisatie of een deel daarvan.

Waarvoor

Het doel van deze melding is om snel inzicht te krijgen in de ernst en omvang van het ongewoon voorval. U meldt het ongewone voorval onmiddellijk bij de Provincie.

Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

 • de oorzaken en omstandigheden van het voorval;
 • stoffen die zijn vrijgekomen door het voorval;
 • andere gegevens die belangrijk zijn om de gevolgen van het voorval voor het milieu, de natuur en/of de gezondheid en veiligheid van mensen te kunnen beoordelen;
 • maatregelen die u al hebt genomen of iemand nog moet nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, zo klein mogelijk te houden of terug te draaien;
 • maatregelen die u al hebt genomen of iemand nog moet nemen om te voorkomen dat het voorval weer gebeurt.

Maatregelen

De Provincie kan bij een ongewoon voorval diverse maatregelen nemen zoals:

 • het stilleggen van de activiteit waardoor het ongewoon voorval is veroorzaakt;
 • de uitvoerder van de activiteit verplichten tot het treffen van maatregelen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen;
 • het (laten) treffen van maatregelen waarvan de Provincie de kosten kan verhalen op de uitvoerder van de activiteit;
 • het verbinden van voorschriften aan de vergunning of het stellen van maatwerkvoorschriften om vergelijkbare voorvallen in de toekomst te voorkomen.

Indienen melding

U dient de melding ongewoon voorval in via het Omgevingsloket