Veiligheidsrapport risico's zware ongevallen, beoordeling


Samenvatting

U bent als bedrijf verplicht een veiligheidsrapport op te stellen. U moet dit rapport ter goedkeuring indienen bij de gemeente of de Provincie Limburg.

Toelichting

Bedrijven en inrichtingen moeten zich aan regels houden om het risico op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken. Er gelden verschillende informatieplichten, zoals het hebben van een veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem. Daarnaast zijn sommige bedrijven verplicht om een veiligheidsrapport op te stellen. Er zijn minimale (lage) en maximale (hoge) waarden. Dit zijn de drempelwaarden van de toegestane aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Blijft een bedrijf onder de lage drempelwaarde dan valt het niet onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999. Het besluit onderscheidt 2 soorten bedrijven:

  • de PBZO-plichtige bedrijven (PBZO = Preventie Beleid Zware Ongevallen);
  • de VR-plichtige bedrijven (VR = Veiligheids Rapport).

Bedrijven die de lage drempelwaarde overschrijden zijn PBZO-plichtig. Zij moeten een PBZO-beleid uitvoeren. Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden zijn VR-bedrijf en moeten een volledig veiligheidsrapport ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente of de Provincie Limburg.