Vaststelling hogere waarde geluidsbelasting


Samenvatting

In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De gemeente, provincie en rijksoverheid mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

Toelichting

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor maximale geluidsbelasting. In de meeste gevallen stelt de Provincie een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief blijken of als er grote bezwaren van stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

De Provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de Provincie aan te kloppen. De wegbeheerders Provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Wet- en regelgeving