Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP) omvatten subsidies en instrumenten voor boeren en actoren op het platteland waarmee zij kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw. Doelstellingen hebben betrekking op het creëren van een veerkrachtige landbouw, de ontwikkeling van plattelandsgebieden, kennis en innovaties en het creëren van betere condities op vlak van milieu, biodiversiteit en klimaat.

Voor wie:

Deze verordening omvat tien verschillende interventies of subsidiemogelijkheden. De doelgroep en categorie aanvragers kunnen per interventie verschillen. De meeste interventies zijn bedoeld voor actieve landbouwers, maar er zijn ook interventies waar waterschappen, gemeenten, plattelandsbewoners, samenwerkingsverbanden en natuur- en landschapsorganisaties die subsidie kunnen aanvragen. Verder zijn er ook interventies die specifiek voor jonge boeren bestemd zijn.

Waarvoor:

De concrete doelstellingen verschillen per interventie. Het GLB-NSP in haar totaliteit benoemt 4 hoofddoelstellingen (1-4) en negen subdoelstellingen.

1. Een slimme en veerkrachtige landbouw:

  • een leefbaar landbouwinkomen en voedselzekerheid;
  • concurrentievermogen;
  • verbetering van de positie van boeren in de waardeketen.

2. Milieu, biodiversiteit en klimaat:

  • het mitigeren van, en aanpassen aan,  klimaatverandering en het stimuleren van duurzame energie;
  • efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen  zoals water, bodem en lucht;
  • bescherming van biodiversiteit.

3. Brede plattelandsontwikkeling:

  • stimuleren van Jonge landbouwers;
  • ontwikkeling in plattelandsgebieden;
  • voldoen aan maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, tegengaan van voedselverspilling en verbetering van dierenwelzijn.

4. Kennis, innovatie en netwerk (samenwerking).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.