Sociale Agenda Limburg


Met de Sociale Agenda zetten we in op het versterken van de zelfredzaamheid én samenredzaamheid van de inwoners van Limburg. Een gezonde samenleving en economie vragen om weerbare en zelfredzame Limburgers, die hun steentje kunnen bijdragen. We willen een samenleving bereiken waarin iedereen meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk een gelijke kans krijgt.

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de Limburgers doen wij langs vier programmalijnen:

  1. Opgroeien en ontplooien: gericht op het bijdragen aan een goede en veilige start voor ieder kind, op maximale kansen en optimale ondersteuning bij het opgroeien.
  2. Kans op ontwikkeling en werk: gericht op maximale school- en leerervaringen, een goede overgang van opleiding naar werk voor jongeren en toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen die kan en wil werken.
  3. Vitaal meedoen: gericht op thema’s om kwetsbare personen (waaronder jongeren en senioren) langer en veiliger te kunnen laten participeren in de samenleving.
  4. Vitale gemeenschappen: gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van Limburgse gemeenschappen (samenredzaamheid), waarbij mensen zelf de regie nemen in het zorgen voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving.

Dit doen we samen met inwoners, gemeenten, ondernemers, zorg- en kennisinstellingen.

Projecten

Vanuit de sociale agenda worden binnen de vier programmalijnen projecten en interventies ondersteund. Graag laten wij een aantal van die projecten zien.