Erfgoed


Erfgoed is een ruim begrip. Het bevat alles wat we willen behouden uit het rijke Limburgse verleden dat deel uit maakt van onze Limburgse identiteit. Vaak zijn het plekken of objecten die we van belang achten en willen bewaren. We willen het behouden omdat het mooi is, van wetenschappelijk belang is of omdat het van onze voorouders afstamt. Erfgoed is daarmee een heel persoonlijk en ruim omvattend begrip.

Een specifiek onderscheid in erfgoed maken we tussen het materieel erfgoed (plekken en objecten) en immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed noemen we ook wel levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen en bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

De kracht van erfgoed

De volkscultuur is sterk in Limburg en daar zijn we trots op. Ons immateriële erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen. Hierdoor blijven onze gewoonten en verhalen in leven en staat het verleden in verbinding met het heden en de toekomst.

Immaterieel erfgoed vertelt ons bovendien niet alleen iets over onze geschiedenis, maar heeft ook een belangrijke verbindende waarde voor onze inwoners: het maakt wie we zijn en laat anderen zien wie we zijn. Onze volkscultuur biedt dus mogelijkheden om een breed publiek aan te spreken en is bij uitstek een middel voor het verhogen van de cultuurparticipatie en voor het samenbrengen van mensen. De kracht van erfgoed zit in al die diverse verhalen over ons verleden waarmee we het heden duiden.

De komende twee jaren leggen wij daarom versterkt de focus op de kracht van erfgoed in deze functie. Wij scheppen randvoorwaarden om mensen bij elkaar te brengen rondom wat hen bindt en wat Limburg voor hen betekent. Daarbij vinden we het belangrijk dat erfgoed op een toegankelijke manier wordt ontsloten zodat een breed publiek kan worden bereikt.

Op deze manier kan iedereen in Limburg van ons Limburgs erfgoed blijven genieten en verzekeren we ons ervan dat ons erfgoed aan de volgende generatie wordt doorgegeven.

De komende twee jaar zetten wij daarom in op:

  • het herstel van de erfgoedsector na corona, waarbij we in het bijzonder aandacht hebben voor de rol van lokale en regionale musea en het belang van erfgoedvrijwilligers;
  • het bereiken van een zo groot en zo breed mogelijk publiek, omdat wij geloven in de verbindende kracht van erfgoed;
  • de digitale ontsluiting van ons erfgoed, met als uitgangspunt dat erfgoedcollecties digitaal verbonden worden vanuit het perspectief van de gebruiker. Deze verbinding maakt het vertellen van de diverse verhalen met en over ons erfgoed mogelijk;
  • het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor verdere samenwerking binnen het erfgoedveld bij het veld zelf middels de Coöperatie Erfgoed Limburg;
  • de verwachting dat onze instellingen op het gebied van erfgoed hun bedrijfsvoering en begroting op orde hebben en vanuit hun kerntaken bijdragen aan de doelstellingen van het erfgoedbeleid.

In onze beleidsbrief gaan wij nader in op de kracht van ons Limburgs erfgoed en lichten wij een aantal thema’s toe die kenmerkend zijn voor ons erfgoed, zoals volkscultuur, schutterijen en Limburgse taal.