Subsidie Monulisa (Nadere subsidieregels Monulisa 2022-2023) (vervallen)


De provincie Nederlands Limburg onderscheidt zich van andere regio’s onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten dient aan deze categorie monumenten extra aandacht te worden gegeven. Ter voorkoming van restauratie wil de Provincie het behoud van deze categorie monumenten in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken in aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

De nieuwe Monulisaregeling 2022-2023 is op twee punten gewijzigd ten opzichte van de vorige regeling. Het subsidie percentage is teruggebracht van 15% naar 10%. Door een recente ophoging van het percentage van 50% naar 60% door het rijk blijft met onze aanpassing de bijdrage van de overheid aan het onderhoud van dit soort monumenten 70% in onze provincie. Tenslotte is het maximale subsidiebedrag teruggebracht naar € 60.000.

Voor wie

Personen of organisaties (bijv. een stichting of vereniging) die eigenaar zijn van een monument.

Waarvoor

De ondersteuning van werkzaamheden voor het normale onderhoud die noodzakelijk zijn om een gebouw voor de openbare eredienst, een molen of een groen monument in goede staat te houden dan wel als zodanig in stand te houden én om kostbare restauraties te voorkomen. Deze monumenten moeten de status van Rijksmonument te hebben.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.