Wet open overheid


De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

Als Provincie maken we onze informatie actief openbaar. Daarnaast kunt u zelf vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. U kunt dan een Woo-verzoek indienen.

Meer informatie