Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren


Samenvatting

Bent u eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps-of buurthuis, een culturele, een onderwijs- en/of een zorginstelling? En kunt u expertise en capaciteit gebruiken om uw vastgoed te verduurzamen? Met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed biedt de Provincie Limburg u kosteloos advies en ondersteuning op maat om deze verduurzaming te realiseren. Hierbij worden diverse duurzaamheidscoaches en projectfacilitators kosteloos beschikbaar gesteld aan kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in Limburg.

Toelichting

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat twaalf sectoren in het maatschappelijk vastgoed een sectorale routekaart opstellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. Gebleken is dat een terugkerend knelpunt uit deze sectorale routekaarten het gebrek aan kennis is en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep komt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren onvoldoende op gang.

De Provincie Limburg heeft daarom per 1 januari 2021 een ontzorgingsprogramma voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren opgezet. Het ontzorgingsprogramma duurt tot 1 januari 2025. Deelname aan het ontzorgingsprogramma is kosteloos. Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren kunnen gedurende deze looptijd ontzorgd worden bij de verduurzaming van hun vastgoed. Hiervoor worden diverse duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de behoefte of vraag van de vastgoedeigenaar ondersteunt de duurzaamheidscoach en projectfacilitator bij de verduurzaming. Te denken valt aan het opstellen van een plan van aanpak/ routekaart of een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan, een energiescan uitvoeren of het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden. De duurzaamheidsmaatregelen worden echter niet gefinancierd uit het ontzorgingsprogramma. Daarnaast richt het ontzorgingsprogramma zich op het stimuleren van vraagbundeling (om onder andere kostenbesparing te realiseren) en het delen van regionale kennis en ervaring in het bestaande landelijke Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.