Reactie college van GS op nationale Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

16 mei 2024

Met interesse heeft het college van Gedeputeerde Staten kennis genomen van het gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB.

Het is goed om te lezen dat er op een groot aantal thema’s die voor Limburg belangrijk zijn, perspectief en ambitie wordt getoond voor de komende jaren. Daarin is het goed om te lezen dat er oog is voor de belangen en onderwerpen die in de regio spelen. Veel rijksbeleid vindt haar kracht en uitwerking in de regio. Met het hoofdlijnenakkoord wordt door de partijen ook de belofte gedaan om structurele samenwerking met de regio aan te gaan. Wij zien dan ook veel belangrijke aanknopingspunten met ons eigen coalitieakkoord Elke Limburger telt! en de eerder door ons aangedragen Limburgse lobbyprioriteiten. Tegelijkertijd is het ook een akkoord op hoofdlijnen waarbij de concrete uitwerking maar ook de financiële kaders belangrijk zijn voor het uiteindelijk resultaat en het effect in de regio. Het vroegtijdig betrekken van de decentrale overheden bij nieuw rijksbeleid juichen wij dan ook zeer toe.

In de volledige reactie beschouwt het college langs de lijnen van het Limburgs coalitieakkoord en de uitgewerkte acht beleidskaders het Hoofdlijnenakkoord.

Het hoofdlijnenakkoord en het nog aan te treden ‘programkabinet’ bieden voor Limburg kansen om samen verder te bouwen aan de toekomst en het perspectief van Nederland én Limburg. De uitgestoken hand om samen hierin op te trekken en hier ook samen werk van te maken zodat echt elke regio telt, nemen wij graag aan. Uiteindelijk is de vertaling van het akkoord naar een bewindsliedenprogramma cruciaal waar wij als Limburg graag concrete suggesties en voorstellen voor zullen doen.