Provincie steunt onderzoek naar behoud grasland en melkveehouderij in Zuid-Limburg

5 juni 2024

Een belangrijke vorm van bodemgebruik in de regio Zuid-Limburg is grasland. Grasland is essentieel voor de rund- en melkveehouderij, een belangrijke sector in Zuid-Limburg. Het behoud van melkvee- of graasdierbedrijven is cruciaal omdat zij bijdragen aan de lokale economie en het landschap. Een landschap dat in trek is voor recreatie en het toerisme, terwijl gras ook een belangrijke maatregel is tegen wateroverlast.

Zonder grasland kunnen melkveehouderijen niet functioneren. Binnenkort start LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) een onderzoek naar de vraag hoe we de melkveehouderij, en beter gezegd het grasland in Zuid-Limburg, in voldoende mate kunnen behouden. De Provincie Limburg steunt dit onderzoek met een bedrag van € 110.000,-.

Vasthouden van water

“Binnen het onderzoek wordt gekeken naar concrete maatregelen voor melkveehouderijen, rekening houdend met verschillende maatschappelijke uitdagingen zoals stikstofbeheer, waterhuishouding, erosie, methaanuitstoot, biodiversiteit en landschapsbehoud. Grasland speelt een belangrijke rol in het vasthouden van water”, aldus Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Landbouw. “Ook wordt veel verwacht van regionale samenwerking met de akkerbouw, waarbij wordt gekeken hoe het verdienmodel van ondernemers kan worden versterkt en tegelijkertijd problemen worden aangepakt.”

Duurzaam beheren en verbeteren

Door praktische ervaring en begeleiding van veehouders wil het project inzicht krijgen in hoe effectief en haalbaar de voorgestelde maatregelen zijn. Dit gebeurt in samenwerking met landelijke netwerken en moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig programma dat ook toepasbaar is in andere delen van Limburg. De Provincie verleent deze subsidie om in het eerste jaar de kansen te verkennen en te concretiseren. De daaropvolgende jaren zullen gericht zijn op de uitvoering en het testen van de maatregelen. Deze stappen worden ondergebracht in bredere initiatieven zoals de LPLG-gebiedsaanpak en de Propositie Heuvelland. Kortom, dit project is een eerste stap in een samenhangende lange termijn aanpak om het Zuid-Limburgse landschap duurzaam te beheren en te verbeteren.