Limburg en Europa steunen de innovatieve agrariër

4 juli 2024

Het provinciebestuur heeft ingestemd met de Limburgs financiële bijdrage aan de subsidieregeling samenwerken aan innovatie Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Agrariërs in de provincie Limburg kunnen vanaf donderdag 26 augustus 2024 tot en met dinsdag 1 oktober 2024 subsidie aanvragen om te innoveren voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is dat de innovatie in samenwerkingsverband plaatsvindt. Het subsidieplafond vanuit Limburg en Europa samen bedraagt 2,5 miljoen euro.

Deze regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het Nationaal Strategisch Plan (GLB/NSP). Het GLB richt zich op toekomstbestendig boeren met als doel de innovatieve kracht van de Limburgse land- en tuinbouw te versterken.

“Al decennia behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. De kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging maken dat er een flinke verandering nodig is. Die verandering vraagt veel van agrariërs. Het is belangrijk dat ze verduurzamen waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke opgaven op het gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en water”, aldus Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Landbouw. “Door kennis en ervaring te koppelen, innovatie te omarmen en samen op te trekken kunnen we de transitie gestalte geven en werken aan een toekomstbestendig bestaan voor ondernemers.”

EIP regeling

De EIP regeling gaat om nieuwe, op bredere schaal te gebruiken, initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van rendabele veerkrachtige verdienmodellen, de inzet van nieuwe technologieën en/of digitalisering ter versterking van het concurrentievermogen of het formeren van duurzame waardeketens. Ook is er aandacht voor biodiversiteit, landschap, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, bodem en lucht) alsmede uitdagingen rondom klimaatverandering. Initiatieven die inspelen op de maatschappelijke verwachtingen inzake voedselveiligheid, gezondheid, duurzame productiewijzen, vermindering van de voedselverspilling en verbetering van dierenwelzijn kunnen ook aanspraak maken op deze middelen. Om deze transitie te realiseren is samenwerking tussen ondernemers onderling en partijen (zoals ketenpartners, onderzoek, onderwijs en dergelijke) cruciaal.

Indienen aanvraag

Samenwerkingsverbanden kunnen van 26 augustus 09:00 tot en met 1 oktober 2024 17:00 aanvragen indienen. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 500.000,- per aanvraag. Specifieke voorwaarden omtrent het indienen van een subsidieaanvraag zijn te vinden via www.limburg.nl. Selectie van aanvragen vindt plaats via een tender door een onafhankelijke externe adviescommissie op basis van de gehanteerde selectiecriteria en weging.

Over de GLB-subsidies

Ieder lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe GLB dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. Het programma GLB23-27 loopt van 2023 tot 2027. De 22 subsidieregelingen uit het GLB23-27 zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor agrariërs en de eco-regeling. Deze rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. Stimulus Programmamanagement voert deze uit voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Meer informatie is te vinden via https://www.stimulus.nl/glb-23-27/openstellingen/.