Geld voor innovatieve landbouw in Limburg

31 januari 2024

Agrariërs in de provincie Limburg kunnen vanaf donderdag 15 februari 2024 9:00 uur tot en met donderdag 25 april 2024 17:00 uur subsidie aanvragen voor productieve investeringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van machines voor precisiebemesting, installaties voor duurzame energie en warmtewinning of koelsystemen voor een optimaal stalklimaat. Er wordt vanuit de Europese Unie en het GLB-programma (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) samen 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Provincie Limburg doet hier nog een extra investering bovenop van ongeveer 1,5 miljoen euro. Met deze bedragen willen de overheden agrariërs ondersteunen én ervoor zorgen dat investeringen positief bijdragen aan de lucht- en waterkwaliteit, bodemgesteldheid en dierenwelzijn.

Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Landbouw Provincie Limburg is blij dat de uitvoering van het GLB-programma van start gaat:

De leefbaarheid van het platteland en de natuur staat onder druk. We zijn blij met de financiële stimulans vanuit onder andere Europa voor de landbouw in Limburg. Het is belangrijk dat agrariërs gestimuleerd worden om te investeren in hun bedrijf. Zo kunnen ze beter inspelen op de veranderingen die van hen gevraagd worden en hun bedrijf toekomstbestendiger maken.

De regeling

Al decennia behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. De kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging maken dat er een flinke verandering nodig is. Die verandering vraagt veel van agrariërs. Het is belangrijk dat ze verduurzamen waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke opgaven op het gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en water. Om deze agrariërs te helpen, is er subsidie beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan het verdienvermogen van de boer, de rendabiliteit van hun onderneming én tegelijkertijd bijdragen aan betere kwaliteit van bodem, water, lucht of dierenwelzijn. Er is een lijst van investeringen die in aanmerking komen voor subsidie. Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen een hoger subsidiepercentage van 55% ontvangen. Meer informatie over de subsidiesubsidiemogelijkheden, de voorwaarden en relevante informatie en tips vindt u op Europese-landbouwsubsidies of op de website van Stimulus Programmamanagement

Over de GLB-subsidies

Ieder lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe GLB dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. Het programma GLB23-27 loopt van 2023 tot 2027. De 22 subsidieregelingen uit het GLB23-27 zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor agrariërs en de eco-regeling. Deze rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. Stimulus Programmamanagement voert deze uit voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.