Teleurstelling over reactie op concept Limburgs Programma Landelijk Gebied

25 oktober 2023

Op 24 oktober ontvingen we van de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied een terugkoppeling van het tussentijds beeld met bevindingen uit de integrale beoordeling van het Limburgs Programma Landelijk Gebied. Op onze zorgpunten in de aanbiedingsbrief wordt nagenoeg niet ingegaan. In Limburg willen we snel aan de slag en de positieve energie bij de gebiedspartners behouden. Ook verwachten en verdienen onze inwoners van het landelijk gebied snel duidelijkheid. Vanuit het Rijk komt er geen snelle oplossing voor de onzekerheid, blijkt uit de brief.

Op 27 juni 2023 hebben wij de eerste conceptversie van het gebiedsprogramma Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) vastgesteld. Op 30 juni 2023 hebben we dit eerste concept van het gebiedsprogramma bij de Minister voor Natuur en Stikstof mevrouw C. van der Wal en de Minister voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de heer P. Adema ingediend. In een aanbiedingsbrief aan de Ministers hebben wij onze lobbypunten nog extra onder de aandacht gebracht van de Ministers. Daarbij vragen wij aandacht voor

  • blijversregelingen
  • juridisch houdbare innovaties
  • concrete afspraken met buurlanden
  • maatwerkafspraken met industrie en
  • proces-en uitvoeringskosten voor ons en onze partners.

Op 24 oktober 2023 hebben we van directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied de heer Osinga een brief ontvangen met daarin een terugkoppeling van het tussentijds beeld met bevindingen uit de integrale beoordeling van het Limburgs Programma Landelijk Gebied inclusief de maatregelenpakketten. Het uiteindelijke oordeel vanuit het Rijk volgt op een nieuwe versie van het LPLG, welke aan te leveren in de periode 15 augustus t/m 30 september 2024. De Tweede Kamer is door de Minister voor Natuur en Stikstof geïnformeerd over het tussentijdsbeeld van de verschillende provinciale programma’s.

Geen antwoord op zorgpunten

Wij vinden het teleurstellend dat in de reactie vanuit het ministerie op onze zorgpunten, zoals verwoord in de aanbiedingsbrief, nagenoeg niet wordt ingegaan. In onze brief van 27 juni 2023 hebben we ook aangegeven snel aan de slag te willen.

Onze inwoners van het landelijk gebied verwachten en verdienen snel duidelijkheid.

We vinden het ook belangrijk dat de positieve energie die er nu bij de gebiedspartners is behouden blijft. Door de blijvende onzekerheid vanuit het Rijk dreigt deze in gevaar te komen.

Het Rijk komt ons vooralsnog niet tegemoet. Onder voorbehoud van een nader positief advies vanuit kennisinstellingen komen middelen op zijn vroegst in maart 2024 beschikbaar. Dit betreft de middelen voor de koploperprojecten waarvoor we 150 miljoen euro hebben aangevraagd. Daarnaast stelt het Rijk eisen aan de toekenning van middelen in 2024. Ons commitment wordt onder andere gevraagd op de door het Rijk geregionaliseerde doelen. Daarnaast wordt commitment gevraagd om in de volgende versie van het LPLG te komen tot een uitwerking van structurerende keuzes, keuzes over de ontwikkelrichting van de landbouw en tot ruimtelijke afwegingen.

Rijk aan zet

Ondanks de onzekerheden vanuit het Rijk hebben wij samen met onze partners in het landelijk gebied ons ingespannen om te komen tot het eerste concept LPLG en koploperprojecten welke op korte termijn te starten zijn.

Wij zijn nu écht van mening, dat wij ons werk gedaan hebben en het Rijk nu aan zet is.

Het commitment op middelen vanuit het Rijk en antwoord op onze zorgpunten zijn voor ons randvoorwaardelijk om tot een verder commitment richting het Rijk te kunnen komen. De bevindingen en het gevraagde commitment bespreken wij op 25 oktober 2023 ook met onze partners binnen de Plattelandscoalitie. Hun advies nemen we mee in onze formele reactie richting het Rijk. Op korte termijn informeren wij uw Staten over een uitgebreidere analyse van de bevindingen van het Rijk alsmede onze formele reactie richting het Rijk.