Meer natuurinclusieve landbouw met Natuurrijk Limburg

6 oktober 2023

Provincie Limburg blijft tot en met 2028 het agrarisch natuur- en landbouwbeheer steunen. In totaal gaat er voor 65 miljoen euro aan Europese en provinciale subsidie naar Natuurrijk Limburg, dat dit beheer gaat verzorgen. Daarmee kunnen in Limburg 1.300 boeren en particulieren de biodiversiteit stimuleren op ruim 3.400 hectare landbouwgrond.

De middelen voor het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Limburg (ANLb) zijn aangevraagd door coöperatie Natuurrijk Limburg via een gebiedsaanvraag. Natuurrijk Limburg zet deze nieuwe gebiedsaanvraag om in individuele contracten met agrariërs en particulieren. Hiermee zetten ze de strategie uit de vorige beheerplanperiode (2016-2022) door om de beleidsdoelen van de provincie op het gebied van biodiversiteit in het agrarisch gebied te realiseren. Deze beleidsdoelen vloeien voort uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn een verplichting voor Europa.

Beheerstrategie per leefgebied

Voor het agrarisch natuurbeheer is de bescherming van biodiversiteit en een duurzame, op natuur en omgevingsgerichte landbouw het ultieme doel. De beheerstrategie per leefgebied richt zich op soorten en de daarvoor geschikte beheermaatregelen. Binnen de leefgebieden gaat het om:

  • Kerngebieden van voldoende omvang en kwaliteit die een brongebied voor de verspreiding van soorten zijn;
  • Gebieden die ofwel functioneren in samenhang met (en in aansluiting op) reservaten (bufferzones), ofwel een verbindingsfunctie hebben;
  • Maatregelen voor doelsoorten die zijn aangepast aan nieuwe doelen voor water en klimaat (toegevoegd ten opzichte van de vorige beheerplanperiode).

Stappen naar natuurinclusieve landbouw

In het agrarisch natuurbeheer worden deelnemers begeleid bij de uitvoering van het beheer. Deelnemers komen te weten voor welke soorten ze het beheer uitvoeren en waarom. Daarnaast worden de deelnemers betrokken bij de monitoring van resultaten voor de ecologie, en praten ze mee over hoe het beheer verbeterd zou kunnen worden of hoe maatregelen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Evaluatie

De evaluatie van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) laat zien dat in gebieden waar boeren kennisgedreven samenwerken, er een meerwaarde voor biodiversiteit en landschap ontstaat. De coöperatie Natuurrijk Limburg kent de boeren en het gebied waar ze voor werken, en weten wat de boeren in dat gebied kunnen en willen doen om stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve landbouw.


Zie ook

Veldbijeenkomst van Natuurrijk Limburg in Eyserhof

Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg helpt grondgebruikers, grondeigenaren en organisaties om op eigen terrein activiteiten te ontplooien die tot meer biodiversiteit en (lokale) herkenbaarheid van het buitengebied leiden.