Subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

20 december 2023

Provincie Limburg vindt een gezond watersysteem, dat kan omgaan met wateroverlast en droogte én dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit, belangrijk. Daarom stelt zij in januari 2024 een subsidieregeling open voor het treffen van zogenaamde zoetwatermaatregelen. Er is vooralsnog ruim €23 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling maakt projecten mogelijk waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Limburg.

Gedeputeerde Theuns (Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid): “We krijgen steeds vaker te maken met perioden van droogte en hitte, maar ook met meer hoosbuien. Het is goed dat we ons hiervan bewust zijn en onze omgeving daar beter op inrichten. Daarom ben ik blij dat we hiervoor geld beschikbaar kunnen stellen. Ik roep partijen dan ook op om zo veel mogelijk projecten in te dienen”.

De regeling

Er kan een verzoek worden ingediend voor een financiële bijdrage van 25% van de kosten voor het treffen van zogeheten zoetwatermaatregelen. Bij zoetwatermaatregelen gaat het om maatregelen gericht op de aanpak van verdrogingsbestrijding en het op een zo natuurlijk mogelijke manier vasthouden van water via herstel van het natuurlijk watersysteem. Ook maatregelen om water efficiënter te gebruiken en gronden zo in te richten dat deze minder water vragen zijn zoetwatermaatregelen.
Indien het gebiedsgerichte projecten betreft, kan de subsidie oplopen tot maximaal 50% bijdrage in de kosten. Voorwaarde is dan wel dat de maatregelen bijdragen aan het (hydrologisch) herstel van Natura 2000-gebieden en de projecten in samenwerking met het Waterschap Limburg worden opgesteld en uitgevoerd.

Openstelling

De regeling wordt opengesteld voor de volgende partijen: Waterschap Limburg, de Nederlands Limburgse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer Limburg, Het Limburgs Landschap, Limburgs Particulier Grondbezit, Limburgse Werkgevers Vereniging, Natuur en Milieufederatie Limburg en Bosgroep Zuid Nederland.
De bijdrage kan met terugwerkende kracht worden verleend voor projecten die gestart zijn vanaf 1 januari 2022. De maatregelen dienen uiterlijk eind 2027 uitgevoerd te zijn. Voor de verschillende partijen zijn subsidieplafonds vastgesteld.
Tijdens de looptijd van de regeling wordt bekeken of het nodig is om het bedrag op te hogen van €23 miljoen tot een maximum van circa €26 miljoen.

Deltaplan Hoge Zandgronden

Ons klimaat verandert: meer perioden van droogte, meer hitte en hoosbuien. Om te zorgen dat natuur, landbouw, recreatie en stedelijk gebied hierop zijn voorbereid werkt de Provincie met andere overheden en organisaties in Brabant en Limburg samen via het Deltaplan Hoge Zandgronden.