Samen verder in de asielopgave

25 maart 2024

In het kader van de asielopgave is een mooie samenwerking ontstaan tussen de Provincie Limburg en Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om, samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, 3.000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Daniëlle Arends is aangesteld als kwartiermaker voor het versneld realiseren van flexwoningen. Flexwoningen zijn permanente, verplaatsbare woningen die neergezet worden op tijdelijke locaties, waar mensen met korte huurcontracten kunnen wonen. De opdracht van Daniëlle is voortgekomen uit de taak van de VRZL om crisis-noodopvang te regelen vanwege het verstopt raken van de asielketen. Omdat statushouders vaak lang in een asielzoekerscentrum wachten op een woning, is een van de oplossingen om de druk op de asielketen te verminderen het realiseren van flexwoningen waar (in een goede balans) statushouders en ook starters en urgente woningzoekers tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Op het moment dat er een vaste woning beschikbaar komt, zullen mensen vanuit de flexwoningen daar naartoe verhuizen.

Verkenning

Samen met gemeenten in Zuid-Limburg is Daniëlle op zoek gegaan naar potentiële flexwoningbouwlocaties. Tijdens deze verkenning in diverse gemeenten kwam Daniëlle voor uitdagingen te staan, bijvoorbeeld ten aanzien van stikstof. Voor deze uitdaging heeft Daniëlle hulp gezocht bij Michelle Knubben, clustermanager van het cluster Wonen en Leefomgeving bij de Provincie Limburg, het cluster waar de woningbouwopgave is belegd. Vanuit deze opgave wordt eveneens in flexwoningen een oplossing gezien om de druk op de reguliere woningmarkt te verlichten. Vanuit dat perspectief is de samenwerking opgezocht.

Uitdagingen

Andere uitdagingen waarvoor Daniëlle en Michelle de samenwerking hebben opgezocht zijn bijvoorbeeld locaties waar geluidsoverlast kan voorkomen, zoals rondom het vliegveld, of locaties die net buiten gemeentegronden vallen. Ook aansluitingen op het elektriciteitsnet en drinkwater, capaciteit om te bouwen en dure gronden zorgen dat Daniëlle en Michelle regelmatig met elkaar in overleg gaan. Het zijn veelal uitdagingen die ook binnen de reguliere woningenbouw niet onbekend zijn, waardoor de Provincie met haar expertise ondersteuning kan bieden aan de Veiligheidsregio.

Positieve ontwikkelingen

Ondanks dat er nog geen flexwoningbouwlocaties zijn gerealiseerd, ziet Daniëlle wel al positieve ontwikkelingen in het voorbereiden van voorzieningen in gemeenten. Daarbij is het van belang om ook aandacht te hebben voor de voorzieningen in het sociaal domein van gemeenten. Wanneer die op orde zijn, en er geïnvesteerd kan worden in taalontwikkeling en werk voor statushouders en kansrijke asielzoekers, kan het integratieproces bevorderd worden, wat op zijn beurt weer zorgt voor een snellere acceptatie van mensen in de gemeenschap. Michelle bevestigt deze positieve ontwikkelingen en sluit af dat het van belang is om te blijven kijken naar het grotere plaatje.