Kader Samen leven en bestaanszekerheid vastgesteld

8 juli 2024

Het beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid is op 5 april vastgesteld door Provinciale Staten. Dit kader beschrijft de maatschappelijke opgaven in het sociale domein waaraan de Provincie Limburg de komende bestuursperiode zal werken.

Binnen het kader worden twee actielijnen onderscheiden, te weten Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen en Sociale Agenda: thematische aanpak voor Limburg.

Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen

De leefbaarheid van wijken, buurten en kernen in Limburg wordt niet alleen bepaald door de fysieke kwaliteit van huizen, straten en voorzieningen. Het zogeheten ‘sociale weefsel’ is minstens zo belangrijk voor het stimuleren van de gemeenschapszin (sociale cohesie) binnen een samenleving waarin iedereen kan meedoen en elkaar kan ontmoeten. Vanuit de lijn ‘Krachtige gemeenschappen in wijken en dorpen’ bouwen we versterkt voort op het beleid van de afgelopen jaren, zoals dat vanuit de Sociale Agenda is uitgevoerd. De opgedane ervaringen binnen de wijkaanpakken en de geleerde lessen vanuit projecten op het gebied van gemeenschapsopbouw (oftewel community building of samenlevingsopbouw) worden meegenomen in dit kader. Binnen deze lijn ligt de focus op:

Integrale aanpakken in Limburgse aandachtswijken

Een integrale wijkaanpak (ook wel ‘wijkgerichte aanpak’ of ‘gebiedsgerichte aanpak’) is een langjarige inzet van maatregelen in een bepaald gebied waar sprake is van een opstapeling van meerdere opgaven. Dit kan een wijk zijn, een stadsdeel of een cluster van buurten. Een integrale wijkaanpak is wenselijk, zo niet noodzakelijk, wanneer de opgaven en problemen in een wijk of buurt zo ernstig, complex of omvangrijk zijn dat een extra gebiedsimpuls nodig is, bovenop de reguliere activiteiten en inspanningen van alle betrokken partijen in het gebied.
De komende periode (2024-2027) willen we, met gemeenten en partners, een impuls geven aan minimaal vijf aandachtswijken in Limburg waar de nood het hoogst is. Daarnaast zetten we de langjarige, integrale wijkaanpakken in de Donderberg (Roermond) en Vastenavondkamp (Venlo) voort en nemen de opgedane kennis en ervaring mee in de ‘nieuwe’ wijkaanpakken.

Dorps- en buurtgerichte aanpakken

Binnen deze lijn richten we ons op de (sociale) leefbaarheid in kleine kernen en dorpen. Actieve inwoners hebben een belangrijke rol bij het versterken van sociale cohesie in hun wijk of dorp. Wij zien het als onze rol om lokale (bottom-up) initiatieven te (onder) steunen en daarmee een bijdrage te leveren aan het gebiedsgericht (samen)werken in de wijken en dorpen.
De komende periode (2024-2027) willen we, met gemeenten, partners en burgers, een impuls geven aan minimaal tien dorp- en buurtgerichte aanpakken, die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Limburgse dorpen en buurten. Daarbij kijken wij zoveel mogelijk gebiedsgericht en in de volle breedte, zowel sociaal als fysiek, naar het begrip leefbaarheid. Waarbij we samen met inspanningen vanuit het kader Leefbare Steden en Dorpen werken vanuit een gecoördineerde en samenhangende aanpak.

Arbeidsmigranten

De afgelopen jaren heeft Provincie Limburg met gemeenten en Ondernemend Limburg samengewerkt in de Stuurgroep Internationale Ondernemers. Op basis van de Visie internationale Werknemers 2020 en de het rapport Geen Tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan hebben wij ontvangen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Verder hebben wij met name gewerkt aan kennisdeling over de huisvesting van arbeidsmigranten. De uitwisseling van informatie en het delen van kennis blijft hierbij centraal staan, met als thematisch speerpunten zowel de huisvesting van arbeidsmigranten als ook de sociale integratie van arbeidsmigranten.

De maatschappelijke opgaven rondom arbeidsmigratie zijn breed en complex en vragen steeds meer aandacht van overheden, werkgevers en het maatschappelijk middenveld. Om die reden laat Provincie Limburg momenteel kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitvoeren naar wonen, werken en behoeften van arbeidsmigranten. Mede naar aanleiding van de aangenomen motie 3014 Berghorst c.s. Meer grip op arbeidsmigratie zet Provincie Limburg zich de komende jaren dan ook nadrukkelijk in om misstanden ten aanzien van arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat vraagt om integraal beleid. Belangrijke aspecten hierbij zijn respectievelijk:

  1. Het tegengaan van druk op de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken waar veel arbeidsmigranten wonen en het vergroten van de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten door o.a. het vergroten van hun taalvaardigheid;
  2. Het stimuleren van de inzet van huisvestingseffectrapportage ten aanzien van arbeidsmigranten door gemeenten en het meewegen van de uitkomsten hiervan in het acquisitiebeleid;
  3. Het voeren van regie op de huisvesting van aandachtsgroepen waaronder arbeidsmigranten in onder andere grootschalige huisvestingslocaties.

Het volledige beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid is te downloaden als PDF. (pdf, 2.7 MB)