Eerste Woondealtafel Limburg

29 november 2023

In maart 2023 ondertekenden demissionair minister Hugo de Jonge, Provincie Limburg, alle 31 Limburgse gemeenten, een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg de Woondeal Limburg. In deze Woondeal is afgesproken dat er in Limburg 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden tot en met 2030. Daarnaast heeft Limburg de ambitie om 20.000 woningen extra te bouwen.

Om de voortgang van de Woondeal te volgen, wordt er twee keer per jaar een zogeheten Woondealtafel georganiseerd. Op 29 november jl. vond de eerste Woondealtafel plaats. Hierbij waren demissionair minister Hugo de Jonge, Provincie Limburg en vertegenwoordigers van gemeenten en corporaties aanwezig.

Op koers

Uit de eerste voortgangsmeting blijkt dat Limburg tot nu toe op koers ligt als het gaat om het aantal nieuw te bouwen woningen. In 2022 en 2023 (tot en met het derde kwartaal) zijn er in Limburg aanzienlijk meer woningen gebouwd dan voorzien. Er wordt gebouwd op alle onderdelen die nodig zijn, zowel in aantallen als in betaalbaarheid. Maar om dit tempo en deze aantallen voor de komende jaren te kunnen voortzetten, is er aandacht nodig voor het sneller bouwklaar maken van woningbouwplannen en het afgeven van bouwvergunningen.

Meer nodig

Het ophogen van het aantal te bouwen woningen in de Woondeal was eveneens onderwerp van gesprek tijdens de Woondealtafel. Demografische ontwikkelingen laten namelijk zien dat er tot 2030 landelijk meer woningen gebouwd moeten worden dan bij het vaststellen van de Woondeal was voorzien. Limburg kijkt positief aan tegen het ophogen van de aantallen in de Woondeal en werkt voor de eerstvolgende Woondealtafel in het voorjaar 2024 een concreet voorstel uit om dit te bereiken. De Woondealpartners hebben daarvoor afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor Limburg als Grootschalige Woningbouw Locatie rond intercitystations en nabije omgeving, en kleinere ontwikkelingen aan de randen van dorpen en kernen.