Bijeenkomst woonzorgvisies in Limburg

8 juli 2024

Binnen de Limburgse woonopgave staan ouderen en aandachtsgroepen centraal. We stellen woonzorgvisies op die op termijn onderdeel worden van de gemeentelijke huisvestingsprogramma’s, zoals aangekondigd in het wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting. Provincie Limburg organiseerde daarom op 4 juli 2024 een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van het woon- en sociale domein van gemeenten, corporaties, zorgpartners, Rijk en Provincie in de ECI Cultuurfabriek in Roermond.

Het doel van deze bijeenkomst was om in te gaan op wat bij woonzorgvisies zoal komt kijken, welke ervaringen inmiddels zijn opgedaan in Midden-Limburg en Parkstad Limburg, en tegen welke dilemma’s partijen aanlopen. Tijdens het plenaire deel is dit aan bod gekomen.

Workshops

Vervolgens konden de aanwezigen deelnemen aan twee van de vier werksessies:

Huisvestingsverordening en urgentieverordening

In Noord-Limburg werken acht gemeenten, zeven woningcorporaties en Woonkans samen aan het opstellen van een huisvestingsverordening regio Noord-Limburg. Het proces werd door gemeente Mook en Middelaar en Wonen Limburg nader toegelicht.

Huisvesting, de fysieke woning / woonomgeving

Bij het in beeld brengen van de huisvestingsopgave van ouderen en aandachtsgroepen komen vragen op over definities, data en monitoring.
Het Ministerie van BZK en het Aanjaagteam Wonen, Welzijn, Zorg voor Ouderen gaven nadere uitleg.

Samenwerking en overleg

Bij de huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen is een groot netwerk van diverse partners betrokken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelde tips en ervaringen over regionale samenwerking.

Vitale gemeenschappen

Voor het langer thuis laten wonen van ouderen is meer nodig dan een woning en zorg. De Zorggroep lichtte dit met het woonzorgconcept GeWoon Thuis in Ruysdonck nader toe.

Conclusie

De conclusie van de bijeenkomst luidde dat partners samen verder aan de slag moeten om ouderen en aandachtsgroepen prettig en met de juiste zorg en ondersteuning in onze provincie te kunnen laten wonen. Hiervoor is het goed om elkaar ook in de toekomst te blijven opzoeken en informeren.

Meer informatie

Begin dit jaar heeft de Provincie een nulmeting laten uitvoeren naar de stand van zaken omtrent het opstellen van woonzorgvisies in Limburg en naar de beoogde rol van de Provincie in dit proces. Hieruit is gebleken dat er onder andere behoefte is aan kennisdeling, inspiratie en het (uit)bouwen van een netwerk.