Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas ter inzage

8 september 2023

Van woensdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 oktober 2023 kan iedereen reageren op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas.

Waarover gaat het project?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De Grensmaas is aangewezen als één van deze te beschermen natuurgebieden. Het doel van het netwerk is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud en herstel van de natuur die in de Europese Unie van gemeenschapsbelang wordt geacht. Voor de Grensmaas is nu het ontwerpbeheerplan vastgesteld. We nodigen u uit om meer te lezen over het ontwerpbeheerplan en eventueel uw zienswijze kenbaar te maken.

Doel van het Natura 2000-ontwerpbeheerplan

Het ontwerpbeheerplan vormt het kader voor het natuurbeheer en overige activiteiten in het Natura 2000-gebied Grensmaas. Het ontwerpbeheerplan werkt de aangewezen Natura 2000- doelen (de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen) uit in omvang, ruimte, tijd en kwaliteit. Het plan richt zich op het realiseren hiervan en maakt duidelijk welke activiteiten naast de natuurfuncties toegestaan zijn en onder welke voorwaarden. In het Natura 2000-ontwerpbeheerplan zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • een beschrijving van de beoogde resultaten voor de planperiode 2023 – 2029: de mate van behoud of herstel van natuurlijke habitattypen en populaties van wilde dier- en plantensoorten (instandhoudingsdoelstellingen);
  • een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen in de planperiode met het oog op de hierboven bedoelde resultaten.

Vervolg

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het proces is betrokken. De nota wordt gepubliceerd bij vaststelling van het definitieve Natura 2000-beheerplan Grensmaas. Alle indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Hoe kunt u reageren?

Een zienswijze indienen kan van woensdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 oktober 2023. Indienen kan digitaal, mondeling of per post. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. De stukken liggen o.a. in het Gouvernement in Maastricht bij de receptie ter inzage.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/grensmaas

Mondeling

Telefonisch tijdens kantooruren, via telefoonnummer 070 456 96 07.

Post (o.a. voor zienswijzen vanuit het buitenland)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

o.v.v. Natura 2000-gebied Grensmaas

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website: www.platformparticipatie.nl/grensmaas. Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of via e-mail: 08008002@rws.nl. Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 96 07, Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


De Grensmaas