Natte Natuurparels in uitvoering

19 januari 2024

Er zijn diverse zogenaamde Natte Natuurparels in uitvoering. Projecten waarbij water en natuur bij elkaar komen. Natte Natuurparel Waterbloem bij Heibloem wordt aangepast zodat het watersysteem toekomstbestendig is. De andere parel is Broekhuizerbroek, nabij Horst aan de Maas. Het gebied wordt belast met gebiedsvreemd water en is de laatste jaren verdroogd. Dit was reden voor Waterschap Limburg om een plan met passende oplossingen op te stellen. Inmiddels is het waterschap op een aantal plekken al gestart met werkzaamheden.

Bij Waterbloem wordt de wateraanvoer ten Noorden van Neer aangepakt. Doel is om het watersysteem toekomstbestendig te maken, zodat deze is opgewassen tegen klimaatveranderingen; water vasthouden waar dat kan en afvoeren waar dat moet. Dit in combinatie met maatregelen om de waterkwaliteit en de ecologie in het natuurgebied Waterbloem te verbeteren. Zowel landbouw, flora en fauna profiteren hiervan. Door weersomstandigheden en terreinomstandigheden zijn een groot deel van de werkzaamheden echter afgebroken bij beide projecten.

Veel regen

Er is veel regen gevallen de afgelopen periode. In een aantal werkgebieden zorgt dat voor vertraging van de werkzaamheden. Het waterschap houdt zorgvuldig de situatie in de gaten en overlegt met de aannemers wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In de tussentijd wordt er verder gewerkt waar dat kan.
Afronding en oplevering staat gepland voor medio 2024. De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met omwonenden, omliggende bedrijven, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de gemeenten Leudal en Peel & Maas, Staatsbosbeheer en Stichting Het Limburgs Landschap. Meer informatie over de parel Waterbloem is terug te vinden op de website van Waterschap Limburg via de projectpagina ‘Waterbloem’.

Broekhuizerbroek

Dan is er nóg een Natte Natuurparel. Aan de westkant van de Maas - in de gemeente Horst aan de Maas tussen Melderslo en Lottum - ligt Broekhuizerbroek. Het gebied wordt belast met gebiedsvreemd water en is de laatste jaren verdroogd. Ook hier hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen door de vele regenval.

Verdroging

Broekhuizerbroek bestaat voornamelijk uit oude Maasmeanders met vochtige graslanden, moerassen, uitgeveende plassen en omliggende broekbossen. De verdroging heeft hier de afgelopen jaren zijn sporen nagelaten. Zo zijn de randen van de Maasmeanders verdroogd en is het grondwater dat normaal gesproken richting de Maasmeanders van boven naar beneden stroomt sterk in volume afgenomen. Ook op hoger gelegen delen binnen de oude Maasmeanders zijn verdrogingsverschijnselen zichtbaar. Boomwortels liggen bloot en diverse plantensoorten hebben zich teruggetrokken naar lagere delen. Het gebied heeft te maken gehad met een aantal droge jaren op rij. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de waterafvoer en is er langdurig water onttrokken. De kwaliteit van het water is daarom slechter geworden.

Meer informatie

Meer informatie over deze werkzaamheden is terug te vinden op de website van Waterschap Limburg via de projectpagina ‘Broekhuizerbroek’.