Inspraak ontwerpbesluiten voor dijkverbetering Arcen

14 december 2023

Op dit moment zijn de Maasdijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen flink verhoogd en versterkt moeten worden om Arcen de komende decennia veilig te houden.

Om het gebied beter te beschermen tegen hoogwater, gaat Waterschap Limburg een project uitvoeren met drie onderdelen:

  • Dijkverbetering over het gehele dijktraject, bestaande uit dijkverhoging en –versterking;
  • Dijkverlegging in Arcen-Noord. Hiermee wordt meer ruimte voor de Maas gecreëerd die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen;
  • Beekherstel/vispassage Lingsforterbeek bij de watermolen in Arcen-Zuid.

Ondanks de visuele impact van de hogere dijken zal de ruimtelijke kwaliteit van het gebied erop vooruit gaan, door een goede landschappelijke inpassing van de dijk en diverse aanvullende ruimtelijke maatregelen. Deze kwaliteitswinst kan mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en gemeente Venlo tot stand worden gebracht.

Plannen ter inzage

Op 6 december zijn de ontwerpbesluiten die voor dit project nodig zijn gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Zes weken lang, van 7 december 2023 t/m 17 januari 2024, kan iedereen op deze plannen inspreken.

Meer informatie over het project 'Dijkversterking Arcen' is, samen een 3D-impressie van de uit te voeren maatregelen, te vinden op de projectensite van het Waterschap.