Gebiedsontwikkeling Vierwaarden onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen

19 april 2024

Om de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke Maasvallei te verbeteren, werken gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk samen in het Project Vierwaarden. De afgelopen maanden zijn met bewoners en ondernemers uit de omgeving oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Deze zijn beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt nu ter inzage.

De NRD beschrijft de aanpak voor de onderzoeken voor de milieueffectenrapportage. De reikwijdte beschrijft de aanpak voor het vervolg, welke alternatieven worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht. Het detailniveau beschrijft de diepgang en methode van het onderzoek. In de NRD wordt nog geen definitieve keuze gemaakt voor een oplossing. Die keuze volgt pas na de milieueffectenrapportage.

NRD Vierwaarden ter inzage

Van vrijdag 19 april t/m donderdag 30 mei 2024 ligt de NRD van gebiedsontwikkeling Vierwaarden ter inzage. U kunt de NRD op verschillende manieren inzien:

  1. Fysiek bij gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  2. Digitaal via platformparticipatie.nl/vierwaarden;
  3. Tijdens inloopmomenten op 13 mei a.s. in Grubbenvorst (MFC ’t Haeren) en 21 mei in Arcen (voormalige Raadhuis). Hier kunt u, tussen 15:30 uur en 20:00 uur, ook terecht met uw vragen over het project en de NRD.

Mist u een bouwsteen of milieuthema, of vindt u andere zaken onvolledig? Dan kunt u gedurende deze periode een inspraakreactie indienen. Na die periode worden de reacties bekeken en beantwoord in een Nota van Antwoord.

Breder kijken dan hoogwaterveiligheid

Project Vierwaarden is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. Naast hoogwaterveiligheid onderzoekt het project mogelijkheden om natuur en recreatie te verbeteren, zoals het verplaatsen van de jachthaven in Venlo en het aantrekkelijker maken van het gebied met fiets- en wandelpaden.