De Nationale Bossenmakelaar is gestart

23 november 2023

Bijdragen aan meer bos: iedereen die daaraan wil meewerken, kan nu terecht bij de Nationale Bossenmakelaar. Dit team van experts koppelt vraag en aanbod rond bosuitbreiding en helpt partijen verder die nieuw bos willen realiseren. De bossenmakelaar gaat hier in ieder geval tot in 2025 mee aan de slag, ondersteund door het ministerie van LNV. Het is een initiatief van Stichting Probos en Stichting de Lynx, die de aanplant van bos in Nederland willen aanjagen en versnellen. Uit een verkenning blijkt dat de start van de bossenmakelaar breed wordt gesteund door provincies en maatschappelijke organisaties.

Uit de verkenning blijkt ook dat er veel energie in de maatschappij zit om bij te dragen aan meer bos. Denk aan burgerinitiatieven en bedrijven die willen investeren in bos om zo hun CO2-uitstoot te compenseren. Deze energie wil de bossenmakelaar ondersteunen. Ze werken hierbij samen met personen en organisaties die provinciaal en regionaal aan dezelfde doelen werken.

Makelaar voor een brede doelgroep

Het initiatief ‘Nationale Bossenmakelaar’ is in 2022 als pilot van start gegaan. De bossenmakelaar is er voor verschillende grondeigenaren, zoals boeren die nadenken over nieuwe kansen of extensivering, landgoedeigenaren, particulieren met een stuk grond, maar ook voor gemeenten en waterschappen.

Dit kan de bossenmakelaar betekenen

Bij de ontwikkeling van nieuw bos is grond de cruciale factor. Het team van de bossenmakelaar biedt ondersteuning en begeleiding aan grondeigenaren die willen bijdragen aan bosuitbreiding. Daarnaast koppelt de bossenmakelaar vraag en aanbod aan elkaar. Denk aan grondeigenaren die overwegen bos aan te planten die gekoppeld worden met ondersteuners die de financiële middelen, kennis, ervaring en materialen hebben. Op de website van de bossenmakelaar staan nu al overzichten met subsidiekansen en met organisaties die bereid zijn om te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuw bos. De bossenmakelaar verzamelt en deelt kennis en doet dienst als vraagbaak voor initiatiefnemers. Ook signaleert het team knelpunten die bosaanplant in de weg staan, om deze aan te kaarten bij Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Zo kunnen we samen bijdragen aan de ambitie van 37.000 hectare nieuw bos in 2030 voor een gezonde woonomgeving, een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Meer informatie

Alle in bosuitbreiding geïnteresseerde partijen of met grond én alle organisaties en overheden die aan de slag willen met bosuitbreiding, kunnen zich melden via nationalebossenmakelaar.nl.

Bron: Persbericht Stichting Probos en Stichting de Lynx