Ingekorven vleermuis kiest weer vaker voor Abdij Lilbosch

19 april 2024

De ingekorven vleermuis gebruikt in de zomer de zolders van Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop als verblijfplaats. Kraamkolonies in Nederland zijn alleen in Midden-Limburg bekend. Uit de jaarlijkse telling van 2023 blijkt dat de vleermuizen weer de voorkeur geven aan Abdij Lilbosch als kraamverblijfplaats. Van de getelde populatie kiest 55 tot 60 procent van de ingekorven vleermuis voor een van deze gebouwen. Beide gebouwen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en daarmee een beschermd leefgebied voor deze unieke vleermuizen.

De ingekorven vleermuis verblijft sinds 2013 ook in andere grotere en kleinere verblijfplaatsen, onder meer in Dieteren, Sint Odiliënberg, Susteren en Waldfeucht.

Monitoring Midden-Limburg

De verblijven worden jaarlijks geteld. Het tellen gebeurt door een kort bezoek te brengen aan de plek waar de dieren hangen. De dieren hangen in grote groepen aan de balken. Direct ter plaatse tellen zou de dieren te lang verstoren. Daarom worden snel een paar foto's van de groep gemaakt en wordt daarna nauwkeurig het aantal dieren op de foto's geteld.

Provincie Limburg stimuleert onderzoek naar de instandhouding van soorten van de Europese Habitatrichtlijn. Sinds 2012 worden daarvoor tellingen uitgevoerd in bekende kraamkolonies van de ingekorven vleermuis en in enkele nieuw gevonden verblijfplaatsen. Dit project is gestart toen in 2012 bleek dat een groot deel van de dieren in Lilbosch was verdwenen.

De tellingen in Mariahoop en Lilbosch worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. De telgegevens worden ingebracht in het Netwerk Ecologische Monitoring van de Zoogdiervereniging en het CBS, in opdracht van het ministerie van LNV.

Nieuw beheerplan 'Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop'

In 2024 wordt het Natura 2000-beheerplan 'Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop' herzien. Daarbij wordt ook gekeken naar de nieuwe verblijfplaatsen van kraamkolonies die sinds 2012 bekend zijn geworden. Ook wordt gekeken naar de bescherming van de leefgebieden en vliegroutes van deze unieke vleermuis onder de Europese Habitatrichtlijn. Voor de monitoring in 2024 worden naast de tellingen ook nieuwe verblijfplaatsen bezocht, om in kaart te brengen wat het huidige gebruik is en onder welke omstandigheden de ingekorven vleermuizen er verblijven. Alleen de gebouweigenaren en mensen die een ontheffing hebben op grond van de Wet natuurbescherming onder de Omgevingswet voor de NEM-kolonietellingen, kunnen de verblijfplaatsen bezoeken.


Omgevingsvergunning

Gaat u uw huis renoveren of een gebouw slopen waarin vogels of vleermuizen een nest hebben? Gaat u iets doen waarbij beschermde dieren en planten kunnen worden verstoord of gedood? Controleer vooraf of u een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteiten nodig heeft.