Stichting Discovery Museum jaarplan en begroting 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Discovery Museum voor het jaarplan en begroting 2023 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 5.030.041,00 voor het jaar 2023.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Stichting Discovery Museum vormt, als een van de drie provinciale musea, een belangrijk deel van de culturele infrastructuur in Limburg. Stichting Discovery Museum richt zich op actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken en de (mogelijke) aanpak daarvan op het snijvlak van wetenschap, techniek en ontwerp. Bezoekers worden geactiveerd om zelf deel te nemen in een ontdekkingsreis langs thema's waardoor zij worden uitgedaagd om de rol van de mens in de maatschappij en op aarde te bevragen. Stichting Discovery Museum is het resultaat van een noodzakelijke koerswijziging en herpositionering ten behoeve van een toekomstbestendig museum.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van Stichting Discovery Museum bedragen € 6.483.917,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 5.030.041,00 zijnde 77,6% van de in aanmerking komende kosten.