Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap jaarplan 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting het Limburgs Landschap voor het jaarplan 2023 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.031.302,00 voor het jaar 2023.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De Provincie Limburg hecht groot belang aan voorlichting, communicatie en belangenbehartiging in het kader van natuurerfgoed en natuurbehoud. Met dien verstande dat de voorlichting en communicatie gericht moet zijn op de kerntaken en beleidsdoelen zoals die in onze beleidsnota’s Natuur en Landschap verwoord zijn.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van Stichting het Limburgs Landschap bedragen € 1.125.617,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 1.031.302,00 zijnde 91,62% van de in aanmerking komende kosten.